ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563) New

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการกำหนดอาหาร ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหาร เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)