ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

❇️ประกาศ 📣❗️โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ 👨‍ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เข้าร่วมโครงการอบรม“เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7-12 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564