• Rc1
 • Rc2
 • Rc3
 • Rc4
 • Rc5
 • Rc6
 • Rc7
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทำตัวอย่าง P 4 P สำหรับนักกำหนดอาหาร

  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สมาชิกได้ขอให้สมาคมฯเป็นแกนกลางในการดำเนินการรวบรวม P4P เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆสมาชิก

        เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สมาคมฯ และคณะทำงานจึงได้ร่วมกันอภิปรายและระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูล P4P ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆจาก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับให้สมาชิกของสมาคมนักกำหนดอาหาร ได้นำไปดัดแปลงใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

........
**เอกสารที่สมาชิก Download นั้นประกอบด้วยไฟล์..pdf,..MS Word 2007,..และ MS Excel 2007..ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ใช้..MS Word และ Excel version ต่ำกว่านี้จะไม่สามารถอ่านไฟล์ดังกล่าวได้..สมาชิกสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
 1. Download ไฟล์
 2. เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม..MS Word และ Excel version 2007 ขึ้นไป
 3. Save As
 4. เลือก.MS Word และ Excel version 97 - 2003
 5. เปิดไฟล์เพื่อดูและแก้ไขได้ทันที

หรือทำการ Update โปรแกรม Microsoft Office**

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 
โมเดลอาหาร
  
หน้าแรก เกี่ยวกับสมาคม เกี่ยวกับสมาชิก นักกำหนดอาหารวิชาชีพ รางวัลเกียรติยศ กิจกรรม ประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมสร้างสรรค์ งานวิจัย & ทุนสนับสนุนการวิจัย ติดต่อสมาคมฯ สมาคม/สถาบันเครือข่าย สถาบันการศึกษาเครือข่าย โรงพยาบาลเครือข่าย

ทุกวัน 110475