รายชื่อสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารอาเซียน (AFDA)

สมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารอาเซียน (AFDA)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศออสเตรเลีย
DIETITIANS ASSOCIATION OF AUSTRALIA (DAA)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศญีปุ่น
THE JAPAN DIETETIC ASSOCIATION (JDA)
สมาคมโภชนาการฮ่องกงจำกัด
HONG KONG NUTRITION ASSOCIATION LTD. (HKNA)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศเกาหลี
THE KOREAN DIETETIC ASSOCIATION (KDA)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศมาเลเซีย
MALAYSIAN DIETITIANS’ ASSOCIATION (MDA)
สมาคมโภชนาการ และนักกำหนดอาหารแห่งประเทศปากีสถาน
PAKISTAN NUTRITION AND DIETETIC SOCIETY (PNDS)
สมาคมโภชนาการ และนักกำหนดอาหารแห่งประเทศสิงคโปร์
SINGAPORE NUTRITION AND DIETETICS ASSOCIATION (SNDA)
สมาคมโภชนาการและนักกำหนดอาหารแห่งประเทศฟิลิปปินส์
NUTRITIONIST-DIETITIANS’ ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES (NDAP)
สมาคมนักกำหนดอาหารจีน
THE CHINESE DIETETIC SOCIETY (CDS)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศอินโดนีเซีย
INDONESIAN DIETETIC ASSOCIATION (IDA)
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
THAI DIETETIC ASSOCIATION (TDA)