เกี่ยวกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ประวัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคม

image_1

วิสัยทัศน์ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

พันธกิจ
1. รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ งานโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลในด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารแก่นักกำหนดอาหาร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.สุนาฏ เตชางาม
ผศ.ดร.สุนาฏ เตชางาม
ที่ปรึกษานายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
นางสาวกัญชลี ทิมาภรณ์
นางสาวกัญชลี ทิมาภรณ์
อุปนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
คุณกุหลาบ แสงจงเจริญ
คุณกุหลาบ แสงจงเจริญ
 อุปนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย