Author - thaidietetics

งานประชุมวิชาการ

จดหมายเชิญประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ...

งานประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภาคใต้...

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยในจังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญจร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

กำหนดวันประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เตรียมตัวเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562 ค่ะ กำหนดการ...