Author - thaidietetics

งานประชุมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยในปี พ.ศ. 2562 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จะจัดการอบรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรต่างๆ...