ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนวิจัย TDA Soybean Study Award 2560-2561

TDA Soybean Study Award

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย
  • ส่งเสริมให้นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทาวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบาบัด และพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน
  • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทาวิจัย
  • รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ใบสมัครทุน Soybean 60-61 แก้ไข

โครงการทุน soybean 60-61

หนังสือเชิญส่งโครงการ soybean 60-61