งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562
“ความร่วมมือของเครือข่ายนักกำหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention

วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร

1. โครงการประชุมวิชาการ 2562

2. กำหนดการ ประชุม TDA 62

3. ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 2562

4. แบบฟอร์มการสำรองห้องพักปี 2562

5. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 ผอ

6. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 สสจ

7. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 อธิการบดี คณบดี