งานประชุมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยในปี พ.ศ. 2562 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จะจัดการอบรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562
2. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
3. หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562
4. หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 วันที่ 09-11 กันยายน 2562

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบค่ะ

โครงการหลักสูตรโภชนบำบัด-2562

หนังสืออนุมัติอบรมหลักสูตรของสมาคม