คณะกรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

ผศ.ดร.ชนิดา
ปโชติการ
นายกสมาคมฯ
ผศ.ดร.สุนาฎ
เตชางาม
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณกัญชลี
ทิมาภรณ์
อุปนายก
คุณกุหลาบ
แสงจงเจริญ
อุปนายก
คุณพัชรวีร์
ทันละกิจ
เลขานุการ
คุณสังวาล
ศิริมังคลากุล
เหรัญญิก
คุณสมศรี
เตชะวรกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณดวงสมร
สูยะศุนานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.สุภัจฉรา
นพจินดา
รองประธานฝ่ายวิชาการ
คุณศัลยา
คงสมบูรณ์เวช
ประธานฝ่ายวิชาการ
คุณอัญญาณี
อิศรางกูร ณ อยุธยาประชาสัมพันธ์
คุณธัญวรินทร์
ตั้งเสริมวงศ์
นายทะเบียน
คุณอรุณศรี
ตั้งวงศ์วิวัฒนา
ปฏิคม
คุณสุระภี
เสริมพณิชกิจ
คณะกรรมการ
คุณจุฑามาศ
สนธิรัตน์
คณะกรรมการ
คุณกุลวดี
บุณยทรัพยากร
คณะกรรมการ
ร้อยเอกหญิง กรกต วีรเธียร
คณะกรรมการ
คุณศิริพร
จิระพลังสันติ
ผู้แทนภาคกลาง
คุณอนุสรณ์
สนิทชน
ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณอุไรพร
วสันต์ขจร
ผู้แทนภาคเหนือ
 คุณธันยารัศมิ์
ประทุมสุวรรณ
ผู้แทนภาคใต้

Leave a Comment