คณะกรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2562

ผศ.ดร.ชนิดา
ปโชติการ
นายกสมาคมฯ

ผศ.ดร.สุนาฎ
เตชางาม
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณกัญชลี
ทิมาภรณ์
อุปนายก
คุณกุหลาบ
แสงจงเจริญ
อุปนายก

คุณพัชรวีร์
ทันละกิจ
เลขานุการ

คุณสังวาล
ศิริมังคลากุล
เหรัญญิก
คุณภณิตา
จตุรวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณดวงสมร
สูยะศุนานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณอรุณศรี
ตั้งวงศ์วิวัฒนา
ปฏิคม

คุณศัลยา
คงสมบูรณ์เวช
วิชาการ
คุณอัญญาณี
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประชาสัมพันธ์

คุณธัญวรินทร์
ตั้งเสริมวงศ์
นายทะเบียน

รศ.ดร.ทัศนีย์
ลิ้มสุวรรณ
คณะกรรมการ

คุณสมศรี
เตชะวรกุล
คณะกรรมการ
คุณสินีนาถ
สุริยกาญณ์
คณะกรรมการ

พันตรีหญิง ดร.กรกต
วีรเธียร
คณะกรรมการ

คุณประภาพันธ์
สวัสดิ์ผล
คณะกรรมการ

คุณศิรดา
กลิ่นชื่น
คณะกรรมการ
คุณจุฑามาส
ถนอมพงษชาติ
คณะกรรมการ

คุณวีรยา
โสติประวัติ
คณะกรรมการ

คุณวชิราภรณ์
ตรีเย็น
คณะกรรมการ

คุณวันดี
ธนะกุลวิสิษ
คณะกรรมการ
คุณอนุสรณ์
สนิทชน
ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณธันยารัศมิ์
ประทุมสุวรรณ
ผู้แทนภาคใต้

คุณศรีสมาน
อินสุวรรณ์
ผู้แทนภาคกลาง

คุณน้ำทิพย์
จองศิริ
ผู้แทนภาคเหนือ

Leave a Comment