ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการอบรมและทดสอบความรู้ฯ (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารดป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๖๓) และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร