ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ CDT ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับรองวิชาชีพนักกำหนดอาหาร (Certified Dietitian of Thailand) ครั้งที่ 9

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

หมายเหตุ

  1. ท่านต้องนำบัตรสอบพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
  2. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ใด ๆ เข้าห้องสอบ
  3. สมาคมจะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไว้ให้
เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล ร.พ./สถาบันการศึกษา/สถานที่ทำงาน
1 คุณวชิรวิทย์ บุญบูชาไชย ม.บูรพา
2 คุณอภินันท์ เสนปัญจะ ร.พ.สินแพทย์ เทพารักษ์
3 คุณพรปวีณ์ อนันตศิริจินดา ร.พ.จันทรุเบกษา พอ.
4 คุณสุวกุล บุญช่วยเหลือ ร.พ.ปลวกแดง
5 คุณจารุวรรณ ใจกล้า ร.พ.เชียงม่วน
6 คุณชิตพิชา แก่นทับทิม ร.พ.ยันฮี
7 คุณนัฏฐชพรรน แสงจันทร์ ร.พ.พญาไท 3
8 คุณปรัชญา พิลาไชย ม.มหิดล
9 คุณอรอนงค์ ชีววุฒิพงศ์ ร.พ.หาดใหญ่
10 คุณธารินี จันทร์คง ร.พ.นครธน
11 คุณพัชญา พงศ์สุขนิรันดร์ ม.มหิดล
12 คุณอำพน สังเกตชน ร.พ.ศรีนครินทร์
13 คุณพฤกษชาติ แสงวิทยเวช ร.พ.พิจิตร
14 คุณทศพร กลิ่นหอมอ่อน ร.พ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
15 คุณณัฐวุฒิ ทิพย์ประสงค์ ร.พ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16 คุณภาวิณี สะรุโณ ร.พ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
17 คุณจรารัตน์ หมื่นรักษ์ ร.พ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
18 คุณสุดจิรา แสงแก้ว ร.พ.วิชัยยุทธ
19 คุณจุฑามาศ วงศ์ประทุม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
20 คุณกัลยกร บุญชัย ร.พ.กระทุ่มแบน
21 คุณณัฐพร พรหมแพทย์ ม.มหิดล
22 คุณประกายดาว แก้วทองโต ม.นเรศวร
23 คุณวรางคณา เปี่ยมพร้อม ม.บูรพา
24 คุณสุนันทา วงศ์วรรณวัฒน์ ร.พ.ทรายมูล
25 คุณวรดา สิมมา ร.พ.สวรรคโลก
26 คุณกฤษณะ เชิดชู ร.พ.รามคำแหง
27 คุณพิชชาพร ธนาพรพสิษฐ์ ร.พ.ศิครินทร์
28 คุณสุภัทรา แซ่อึ๊ง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
29 คุณชุติมาพร อังศุโกมุทกุล ร.พ.นครธน
30 คุณสุมิตรา แสนเฮือง ร.พ.หัวเฉียว
31 คุณศศิวิมล หนูขาว ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
32 คุณเกษราภรณ์ พลอยชื่นชม ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
33 คุณรามนภาร์ ศรีสารคาม ร.พ.วิภาราม
34 คุณสุวนีย์ ชมชัยรัตน์ ร.พ.โนนสัง
35 คุณมาลิตา สุพร ม.มหาสารคาม
36 คุณชลภัทร ภูดินดาน ร.พ.ยันฮี
37 คุณเสาวลักษณ์ คัชมาตย์ ม.พะเยา
38 คุณจักริน กันทา ร.พ.ทรายทองวัฒนา
39 คุณเสาวรส คิ้มวงษ์ษา ม.พะเยา
40 คุณธิดา วิจิตรนันทนา ร.พ.BNH
41 คุณมิตธิรา ตาสุวรรณ์ สถาบันประสาทวิทยา
42 คุณนวภรณ์ กัญญา ร.พ.เดิมบางนางบวช
43 คุณรัตนาวดี พิมล ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
44 คุณกัญจนพร โคตรมณี ม.มหาสารคาม
45 คุณเสาวนีย์ ผุดผ่อง ร.พ.พังงา
46 คุณกันติสุข ธะนีบุญ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
47 คุณฉายศิริ ไกรกิจราษฎร์ ม.พะเยา
48 คุณฉันทลักษณ์ แสนสุโพธิ์ ร.พ.สายไหม
49 คุณสุภาภรณ์ สินธนากร ร.พ.พญาไท นวมินทร์
50 คุณอาริตา ธิปมวล ร.พ.พญาไทนวมินทร์
51 คุณกฤษณา เจริญสง่า ร.พ.พญาไทนวมินทร์
52 คุณภัทรภร ช่างเขียน ม.พะเยา
53 คุณวารี ศรีบุญเรือง ม.บูรพา
54 คุณฆนาคม วิภาศรีนิมิต ร.พ.มะเร็งลำปาง
55 คุณอังคณา เบ็ญมาศ ร.พ.พระราม 9
56 คุณนภัส พยัฆศิริ ร.พ.รามคำแหง
57 คุณกชกร ขัดเปียง เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด
58 คุณวัชรพล คงเสรีดำรง ม.บูรพา
59 คุณสิริลักษณ์ พานุช ม.ราชมงคลกรุงเทพ
60 คุณช่อผกา แก้วไพศาล ร.พ.เวชธานี
61 คุณรักษ์สุดา ขันธพัฒน์ ร.พ.รามคำแหง
62 คุณรังษิยาภรณ์ ทองเงิน ร.พ.เปาโล พระประแดง
63 คุณเหมือนฝัน สุวรรณเพชร์ ร.พ.ทุ่งฝน
64 คุณรัชนี ศรีโกศล ม.มหาสารคาม
65 คุณรุ่งนภา ภูแข็ง ร.พ.หนองบัวลำพู
66 คุณกานติมา พัดโท ร.พ.จุฬารัตน์ 11
67 คุณอารีรัตน์ ดีเลิศ ร.พ.พญาไท นวมินทร์
68 คุณวรัญญา หาญยุทธ บ.เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี
69 คุณเกรียงไกร สายสิริเวชกุล ร.พ.มเหสักข์
70 คุณอรประภัสร์ ถาวรวัฒนเจริญ ร.พ.เอกชล 2
71 คุณทิพวรรณ ศรีคำ ร.พ.บางปะกอก 3
72 คุณมธุรส คงบุญแก้ว ร.พ.สวนสราญรมย์
73 คุณธัญวรัตม์ ธนวรรณ ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
74 คุณพิมพ์นารา ชัญสิทธิ์วรกุล ร.พ.วิภาราม
75 คุณกมลฉัตร ธรรมสอน ร.พ.นวมินทร์
76 คุณกิตติยา ปิยสวัสดิ์วงศ์ บี บี เอช
77 คุณกัญญารัตน์ งามเหลือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
78 คุณณัฏฐ์นรี มายาง ร.พ.เปาโล สมุทรปราการ
79 คุณรสพร ชาติสุภาพ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ
80 คุณมธุรส ธรรมลังกา ร.พ.ลานนา
81 คุณสาวิตรี คำแสน บ.Sodexo
82 คุณธิรัตติพร ท้าวสนิท ร.พ.พญาไท 3
83 คุณถิรดา ทุ้ยพรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
84 คุณจีรนันท์ ปานคง สำนักงานสงฆ์
85 คุณอธิราภรณ์ องคต ร.พ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
86 คุณศรัญญา สาขาเรือน ร.พ.ลานนา
87 คุณนิธิศ พงษ์ชุติสรา ม.มหิดล
88 คุณอุ่นไอธรรม ธรรมวงศ์ ร.พ.บ้านมะค่าใต้
89 คุณสโรชิน สมพงษ์พันธุ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
90 คุณสุภารัตน์ พุ่มใบ ร.พ.อุตรดิตถ์
91 คุณนิภาพร เฟื่องศิลา ร.พ.นครธน
92 คุณศิรประภา พลสุด จุฬาลงกรณ์
93 คุณปภาดา ศิลจำนงค์ บ.Sodexo
94 คุณพรณดล จิตตสุโภ ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา
95 คุณจิตประภัสสร นะแส ม.เทคโนโลยี
96 คุณวราธร เกียรติเกษมศานต์ ม.มหิดล
97 คุณอรวรรณ เนาวบุตร ม.บูรพา
98 คุณภคพร โคเจริญ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
99 คุณณพวิทย์ วงศ์อารีย์ ม.เทคโนโลยีพระนคร
100 คุณผกามาศ ต้นด้วง มงกุฎระยอง
101 คุณวัชราภรณ์ หนูพริก รพ.สงฆ์
102 คุณปพิชญา แก้วพิลา ม.พะเยา
103 คุณวลัยภรณ์ ทองนาค ม.ราชมงคลธัญบุรี
104 คุณนิศาชล จันต๊ะ ม.พะเยา
105 คุณรัชนี จันทร์ฟ้าเลื่อม ร.พ.อาจสามารถ
106 คุณชญาณิน จันทรนิกร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
107 คุณปนัดดา ศักดิ์รุ่งเรือง ร.พ.สายไหม
108 คุณอัจฉรา ภาณุฐิติ บ.โซเด็กโซ่ ร.พ.กรุงเทพ
109 คุณอภิญญา พรรณา บ.โซเด็กโซ่
110 คุณพันทิวา แก้วคำฟู ร.พ.แม่ใจ
111 คุณสุกัญญา สุขโต ร.พ.พระราม 9
112 คุณอัจฉรา งามดี ร.พ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
113 คุณจิตตานันท์ ทันนะบุตร ม.พะเยา
114 คุณภัสสร ฟักมี ม.พะเยา
115 คุณชลิดา ยอดอุดม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
116 คุณธมลวรรณ นันทนาวุฒิ ม.เกษตรศาสตร์
117 คุณวราภรณ์ ประยูรยิ้ม ม.พะเยา
118 คุณนาฏยา ใจหนักแน่น บ.ฟู๊ดเฮาส์ กรุงเทพ พิษณุโลก
119 คุณกมลวัทน์ สุขสวัสดิ์ ม.บูรพา
120 คุณพงษ์เทพ อินอิว บ.Sodexo
121 คุณภูริศา เวชรักษ์ ร.พ.รามาธิบดี
122 คุณสุริวัสสา วริศธารินวงศ์ ม.บูรพา
123 คุณณัฐพัชร์ อัครชัยสกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
124 คุณวรนันท์ อินต๊ะจันทร์ ม.มหิดล
25 คุณนัฏฐณิชชา กันใจ Sodexso สมิติติเวชศรีนครินทร์
126 คุณชญานิศ โตจับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
127 คุณฐาปนี ทับทิมหิน ร.พ.บางประกอก 1
128 คุณณัฏฐ์สุดา วงค์แพทย์ ม.พะเยา
129 คุณมนทกานต์ ศรีหาพุฒ ร.พ.ฝาง
130 คุณศิวิมล ทองเจริญ รพ.วิภารามปากเกร็ด
131 คุณอริสรา ปานแก้ว ร.พ.บางประกอก 3
132 คุณอรชร เดือนเด่น ร.พ.ศรีสัชนาลัย
133 คุณวิไลพรรณ วัฒนพงศ์ ร.พ.บางมด
134 คุณสุทุมรัตน์ พูลสี ร.พ.หนองคาย
135 คุณบุรินทร์ธร หอมมณี ม.บูรพา
136 คุณจิตรา ชุมสันเทียะ ร.พ.มหาชัย 2
137 คุณณภัทร เข็มวรรณ์ ม.มหิดล
138 คุณทิพวรรณ จันตะคุณ ร.พ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
139 คุณธารารัตน์ อ่อนสุวรรณ ม.พะเยา
140 คุณนันท์นภัส จันทร์ชุ่ม ร.พ.พญาไทศรีราชา
141 คุณเตือนใจ ศรีชาติ ร.พ.บ้านฝาง
142 คุณจินตนา ผลวิเศษชัยกุล ร.พ.วิรัชศิลป์
143 คุณกฤติยา ทิพวัน ร.พ.ราชสาส์น
144 คุณพลอยมณีโชค พยุงแก้ว ม.บูรพา
145 คุณพิมพร ศุภสุข ร.พ.บำเหน็จณรงค์
146 คุณรมิตา ต๊ะเทียน ม.พะเยา
147 คุณรุ้งธิดา นากอง ร.พ.ปทุมเวช
148 คุณสุภาวดี เกิดสมบูรณ์ ม.บูรพา
149 คุณวิภาวี ฉุยฉาย ม.มหิดล
150 คุณจันทิมา ตาพั้ว ร.พ.บ้านฝาง
151 คุณปนัดดา บุญปลูก ร.พ.นนทเวช
152 คุณประภาวรินทร์ ภูวเดชโภคนิษฐ์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
153 คุณจารีรัตน์ ไฝแก้ว ร.พ.เจ้าพระยา
154 คุณวรรณมนทน์ ฮุนทวีชัย ร.พ.บางปะกอก 1
155 คุณพิชญาภรณ์ แน่นอุดร ร.พ.สมิติเวชสุขุมวิท
156 คุณพัชราวดี เพชรแก้ว ร.พ.สมิติเวชสุขุมวิท
157 คุณสุกัญญา บุญมาพิลา ร.พ.สมิติเวชสุขุมวิท
158 คุณปวีณา มณีภาค ร.พ.สมิติเวช สุขุมวิท
159 คุณสุกัญญา ชารีรัตน์ Sodexso สมิติติเวชสุขุมวิท
160 คุณอรยา ลาปะ ร.พ.สีชมพู
161 คุณเพ็ญพร ดีมี ร.พ.บางโพ
162 คุณชลิดา บัววัน บ.สปาช่า บิ้วตี้แอนด์สลิม
163 คุณมาริสา ปานเต็ง กระทรวงสาธารณสุข
164 คุณขนิษฐา มณีเนตร ร.พ.สมุทรสาคร
165 คุณอภิสรา ลิมประภูวิวัฒนา นศ.
166 คุณเกศสุดา ประเสริฐสังข์ ร.พ.ประจักษ์ศิลปาคม
167 คุณมินตรา แก้วประทับศรี น.ศ.
168 คุณปาริฉัตร นุ่นสังข์ ร.พ.บางปะกอก 8
169 คุณผกากรอง นิสยันต์ ร.พ.สมุทรสาคร
170 คุณสุกัญญา บุญมี ร.พ.ราชวิถี
171 คุณศกลรัตน์ แสงโชติ ม.บูรพา
172 คุณภาพฟ้า เนียมนิล ร.พ.สรรคบุรี
173 คุณธนสินี โกมลภิส ร.พ.ไทยนครินทร์
174 คุณเพ็ญนภา เรียนจันทร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
175 คุณพรทิพย์ ใจธรรม ม.มหาสารคาม
176 คุณรัชชนก ภูบัว ม.พะเยา
177 คุณณัฐภรณ์ เมืองจันทร์ ร.พ.นายแพทย์หาญ
178 คุณไพรลดา ชุมพล ร.พ.ธนบุรี 2
179 คุณพรรณราย พ่อโพธิ์ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
180 คุณกฤษณา ฟักป้อม โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
181 คุณรุจยา วรขจิต จุฬาลงกรณ์
182 คุณสรกฤช เอมอิ่มธรรม ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
183 คุณเบญจพร กุศลปฏิการ จุฬาลงกรณ์
184 คุณขนิษฐา พรมลารักษ์ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
185 คุณพรนิชา ลีนะวัฒนา จุฬาลงกรณ์
186 คุณกัลยา คำผา ร.พ.บัวใหญ่
187 คุณพงศกรณ์ ล่องฉ้วน ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
188 คุณพรชิตา อิ่มวงศ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
189 คุณกนกอร กิจกำแหง จุฬาลงกรณ์
190 คุณอัมรินทร์ วีระพันธ์ ม.พะเยา
191 คุณภาสินี สมบูรณ์โภคาการ จุฬาลงกรณ์
192 คุณอรสา พลายโถ มหาราชนครราชสีมา
193 คุณรวิพร สุวรรณอ่อน ร.พ.บางปะกอก 3
194 คุณฉัตรฑริกา จารุสิทธิ์ ม.มหาสารคาม
195 คุณสุธี คำสอน ม.พะเยา
196 คุณตันติกร อินทนนท์ ม.พะเยา
197 คุณวชิรญาณ์ คล้ายทองคำ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
198 คุณสราญรัตน์ ไตรโสม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
199 คุณศิริวรรณ สิมลี ร.พ.ขอนแก่น
200 คุณธมลวรรณ พงษ์อุดม ร.พ.เมืองพัทยา
201 คุณวรรณิศา ชาวดร ร.พ.กรุงเทพ-ระยอง
202 คุณวราวุธ มาตย์นอก ร.พ.กรุงเทพระยอง
203 คุณอภิญญา ปรีรัตน์ ร.พ.กรุงเทพ-ระยอง
204 คุณสาธิยา หาสุข ร.พ.กรุงเทพระยอง
205 คุณปัญธนันท์รัตน์ ชินพลชาย ร.พ.ขอนแก่น
206 คุณนฤมล ชุมภูทอง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
207 คุณมณีวรรณ เรืองประทีป ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช
208 คุณศิริกร จันทพุฒ ม.เกษตรศาสตร์
209 คุณจิราภรณ์ หันตุลา ร.พ.เกษมราษฎร์
210 คุณวิมาลา สาครธนะศักดิ์ BNH
211 คุณนนทพันธ์ สิงห์สายชล ร.พ.แกลง
212 คุณนันทนา นาคเสน ร.พ.พระนั่งเกล้า
213 คุณเมธาวี แย้มมูล ร.พ.ลาดพร้าว
214 คุณสุกัญญา งามดอกไม้ พระนั่งเกล้า
215 คุณอนงค์นาฎ ทินอยู่วงษ์ ม.บูรพา
216 คุณอัมพวรรณ จิตร์กระบุญ ร.พ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
217 คุณวราลี ไพโรจน์พุทธิคุณ ม.มหิดล
218 คุณภาวินี ดิษสวน จุฬาลงกรณ์
219 คุณอังคณาพร เหล่าอุด ร.พ.แพทย์รังสิต
220 คุณปนัดดา สนับสนุน ร.พ.ลาดพร้าว
221 คุณศุภรัตน์ กริ่มใจ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
222 คุณนันทิกา นามลาย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
223 คุณเสาวรส ละมัย ร.พ.มิชชั่น ภูเก็ต
224 คุณพิมพ์ศิริ ทุเรียนงาม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
225 คุณณิชชา อินทนนท์ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
226 คุณปิยธิดา สมวัน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
227 คุณฐาปนี โสตะวงศ์ ร.พ.รามาธิบดี
228 คุณธัญญารัตน์ แก้วเครือศรี ร.พ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
229 คุณเสาวลักษณ์ ภาคมณฑา ม.เกษตรศาสตร์
230 คุณชัญญานุช เงินเย็น ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
231 คุณนันทวรรณ สายสวัสดิ์ ฟู๊ดเฮาส์ เอกชล 1
232 คุณพรปวีณ์ แสงระพี ร.พ.มะเร็งอุดรธานี
233 คุณกษมพร มาลาทอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
234 คุณปิยะภรณ์ คำลือ บ.ฟู๊ดเฮาส์
235 คุณนิศารัตน์ ใยผุย ร.พ.ระยอง
236 คุณขจีรัตน์ หล่อวงศ์ตระกูล ร.พ.กาฬสินธุ์
237 คุณพลอยพรรณ ชวนชื่น Sodexo เปาโล เมโมเรียล
238 คุณนันท์นภัส ภาวนาวิวัฒน์ ม.มหิดล
239 คุณอรพรรณ สุขสัจจี ร.พ.ราชธานี
240 คุณปาริชาติ เงี้ยวเกิด Sodexo เปาโล เมโมเรียล
241 คุณสวรินทร์ นันปินตา sodexso
242 คุณกฤติยา ปัญญาใสย ร.พ.ยันฮี
243 คุณอภิญญา สิงห์วิชัย บ.Sodexo
244 คุณเยาวลักษณ์ ขำคม ร.พ.น้ำยืน
245 คุณชาลินี ชุ่มแสง ร.พ.บำรุงราษฎร์
246 คุณณัทปภา อยู่ในธรรม ร.พ.เอกชัย
247 คุณชฎาพร ฦาชา ร.พ.พญาไท 3
248 คุณลู่ เจิ้ง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
249 คุณภัทรวดี ส่วนบุญเจริญ จุฬาลงกรณ์
250 คุณวราภรณ์ พราหมเพ็ชร ร.พ.พญาไท 2
251 คุณสุทธิรักษ์ เนาวรัตน์โสภณ จุฬาลงกรณ์
252 คุณบุศบา รักวิไลแดนป่า ม.รามคำแหง
253 คุณเบญจพรวรรณ กงแก้ว ร.พ.เปาโลเมมโมเรียล โชคชัย 4
254 คุณริญญ์รภัส ฐิติรัตน์โภคิน จุฬาลงกรณ์
255 คุณศุภลักษณ์ แพงศรี ม.มหาสารคาม
256 คุณปนัดดา ปั่นศรี ร.พ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
257 คุณสุทธิชา รัตนเลิศนาวี ร.พ.มิชชั่น ภูเก็ต
258 คุณสิริณ ตติยศุภกรกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
259 คุณเหมวัต ฉิมวัย ม.มหิดล
260 คุณอนา ทองอุ่น ร.พ.เปาโลโชคชัย 4
261 คุณถิรพงศ์ คงมั่น บ.ฟู๊ดเฮาส์
262 คุณธวัชชัย วงษ์วรรณา ร.พ.ศิริราช
263 คุณพนารัตน์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ม.เกษตรศาสตร์
264 คุณสุนิษา เรืองอยู่ ม.พะเยา
265 คุณอริษา ชาวโยธา ม.มหาสารคาม
266 คุณสุรียา ไชยขันธ์ ม.พะเยา
267 คุณชนากานต์ รัตนกิตติวงศ์ ม.มหิดล
268 คุณทัศน์วรรณ พวยฟุ้ง ร.พ.แพร่
269 คุณอมรรัตน์ เพชรสง ม.เกษตรศาสตร์
270 คุณจิณณวัตร อินทรสงเคราะห์ ม.เกษตรศาสตร์
271 คุณปัณฑิตา ชัยวนนท์ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ ชีวาสุข
272 คุณฉันทิกา ยาธัญ ร.พ.ขุนตาล
273 คุณเนตรชนก เทพสุรินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
274 คุณชุติมา วรรณทิวา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
275 คุณพัชรา เทียกโฮม โพนทราย ร้อยเอ็ด
276 คุณสินีนาฏ ไชยมงคล ร.พ.ยางตลาด
277 คุณภัทรวดี น้อยหนองสวง หนองเรือ
278 คุณวิชญ์ชยา อนันต์ชัยสุธา ร.พ.สิมิติเวช ศรีราชา
279 คุณเบญจรัตน์ ธนัญชัย ร.พ.เปาโลโชคชัย 4
280 คุณทิมวดี ลอยนอก ร.พ.เปาโลโชคชัย 4
281 คุณอภิญญา เกตุวงศ์ ร.พ.เปาโลโชคชัย 4
282 คุณพิชญ์สิณีย์ อัสสันตชัย ม.เกษตรศาสตร์
283 คุณธนพรรธน์ ตันศิริคงคล ม.เกษตรศาสตร์
284 คุณวีด๊าด ฤทธิ์บุญ ม.เกษตรศาสตร์
285 คุณสันติภาพ คำแก้ว ม.มหิดล
286 คุณนวินดา ศิรินาวิน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
287 คุณฐนมณฑ์ จุฬานนท์ภิภัคสิน ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
288 คุณณัฐจิรา เหมะ ม.เกษตรศาสตร์
289 คุณพิมพ์พิชชา กลับบ้านเกาะ ม.มหิดล
290 คุณปาลิดา เจริญรัตน์ ม.เกษตรศาสตร์
291 คุณวิชญา ภู่พันธ์ เกษมราษฏร์ ปราชาชื่น
292 คุณชลีพร ขาวละออ ร.พ.ศิริราชปิยะมหาราช
293 คุณกันยกร เพชรนวล ร.พ.พะโต๊ะ
294 คุณทัศนีย์ เกตุบุตร ร.พ.เขื่องใน
295 คุณศศิกานต์ ซองทุมมินทร์ ร.พ.กุสุมาลย์
296 คุณบานเย็น ชารีพร ร.พ.เซกา
297 คุณกฤติญา บุญพันธ์ ม.มหาสารคาม
298 คุณปิยวรรธ คำน้อย ม.มหาสารคาม
299 คุณธมลวรรณ เชื้อช่วยชู ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
300 คุณณัฏฐณิชา ชมทอง ร.พ.ศรีเมืองใหม่
301 คุณจิราภรณ์ จันทร์พราหมณ์ ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
302 คุณปรเมศวร์ อิทธิสาร ม.เกษตรศาสตร์
303 คุณนลพรรณ พริกเทพ ร.พ.ปะเหลียน
304 คุณพรฤทัย ครุยทอง Sodexso สมิติเวช สุขุมวิท
305 คุณอรอนงค์ หลีเต๊ง SN Service Solutions
306 คุณสุธิดา อาจวิชัย ร.พ.ม่วงสามสิบ
307 คุณวริศรา ว่องนิยมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
308 คุณอารีรัตน์ แช่มชื่น ม.บูรพา
309 คุณธนัชพร นวลละออง ร.พ.หาดใหญ่
310 คุณศรัญญู ดิสริยะกุล ร.พ.กรุงเทพสมุย
311 คุณปวีณา จังพล ม.มหาสารคาม
312 คุณวลีรัตน์ ไชยเศษ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
313 คุณศันสนีย์ หยันยามีน ร.พ.หาดใหญ่
314 คุณชฎาพร ก๋วนคำ ม.พะเยา
315 คุณสุมน กันตา ม.พะเยา
316 คุณโกวิทย์ ศรีสุวรรณ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
317 คุณอารียา คล้ายใจตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
318 คุณพิทักษ์ รบช้าง ม.พะเยา
319 คุณกุลนาถ ใจสุภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
320 คุณสุวีณา บุญมานาง ร.พ.เปาโลโชคชัย 4
321 คุณชุติมา ไชยวอน ร.พ.เพชรบูรณ์
322 คุณพนมพร ชัยทอง ร.พ.เปาโล
323 คุณรัชนู คนธสิงห์ บ.บีเอซี กูร์เมท์เฮ้าส์ ร.พ.กรุงเทพ
324 คุณมาริษา มีดา Harrow International School Bangkok
325 คุณณัฐพสิทธิ์ แอนันท์ ร.พ.เปาโล รังสิต
326 คุณอัจฉรา เกตแก้ว ร.พ.สุราษฏร์ธานี
327 คุณจุฑามาศ กองไชย ม.มหาสารคาม
328 คุณพรรณนิภา พุ่มแพร ร.พ.รามคำแหง
329 คุณกมลชนก พันมะวงค์ บ.Sodexo
330 คุณวราภรณ์ ช่างหลก ร.พ.สายไหม
331 คุณนัสภรณ์ อุ่นหล้า วิภาวดี
332 คุณวนัชพร นิวรณ์ ร.พ.พระปกเกล้าจันทบุรี
333 คุณลลิตา ไพรสิงห์ ร.พ.รามาธิบดี
334 คุณมินตรา เกื้อทอง โซเด็กซ์โซ่
335 คุณสุดารัตน์ พนพิเชษฐกุล ม.เกษตรศาสตร์
336 คุณวัลยา จันทร์โฉม ร.พ.วิภาวดี
337 คุณมณีจันทร์ อึ้งมณีภรณ์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
338 คุณพรพิมล ประภาถะโร ร.พ.สะเดา
339 คุณณิชกานต์ แซ่เล้า ม.พะเยา
340 คุณชิดชนก เฮียงราช ร.พ.วานรนิวาส สกลนคร
341 คุณปฏิมาพร แก้วขาว ม.มหิดล
342 คุณแพรวพรรณ สายทอง ม.พะเยา
343 คุณฐิตินันท์ มูลภาที ร.พ.บำรุงราษฎร์
344 คุณมะลิ ปรางค์มณี พระนั่งเกล้า
345 คุณบุณราดา กันคล้อย บ.โซเด็กซ์โซ่
346 คุณอาสิย๊ะ ชูผอม ร.พ.กล้วยน้ำไท 1
347 คุณกานดา เกียรติพัฒนาชัย ร.พ.ศิริราช
348 คุณธนดล แก้วมั่น ม.พะเยา
349 คุณสมฤทัย วอนพานิช บ.โซเด็กซ์โซ่
350 คุณพัชราภรณ์ พุ่มดอกไม้ ร.พ.กล้วยน้ำไท 1
351 คุณวธิยา อุปปิง ร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่
352 คุณจุฑารัตน์ ลาจ้อย จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
353 คุณณัฐริกา ปัญโญ ม.เกษตรศาสตร์
354 คุณบุบผา มะลิกรรณ์ บ.กรูเมท์ เฮาส์ จำกัด ร.พ.กรุงเทพ
355 คุณนิภากร แปลกสินธุ์ กรุงสยามเซนต์คาร์ออส
356 คุณกรรณิการ์ วงศ์สิงห์ วาริชภูมิ
357 คุณจุฑามาศ จันทร์สะอาด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
358 คุณทัศนีย์ นารินทร์ ม.มหาสารคาม
359 คุณสุดารัตน์ จันทรสุกรี ม.เกษตรศาสตร์
360 คุณภัทราภรณ์ สุขจิตร ร.พ.กรุงเทพ
361 คุณธรรมวัฒน์ บรรจง ม.พะเยา
362 คุณพิชามญชุ์ ทัศน์นิยม บ.นูทรีชั่นเฮ้าส์
363 คุณศิรประภา มั่นกลาง ร.พ.กรุงเทพ
364 คุณภาวฤณ ธนะพัฒนากุล ร.พ.กรุงเทพ
365 คุณอรอร สุดแสนสง่า ร.พ.กรุงเทพ
366 คุณปิติภรณ์ พูลสวัสดิ์ ร.พ.มิชชั่น
367 คุณจักรพงษ์ สามารถ ร.พ.กรุงเทพ
368 คุณวรรณวิภา ศรีขจรจิต ม.เกษตรศาสตร์
369 คุณทิพย์วรรณ ช้างโต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
370 คุณศศิเพ็ญ สารีคำ ม.เกษตรศาสตร์
371 คุณสิรินทิพย์ โปรดปราน ร.พ.บางปะกอกอินเตอร์เนชันแนล
372 คุณวัชรียา ลิมาคม บ.บีเอซี กูร์เมท์เฮ้าส์ ร.พ.กรุงเทพ
373 คุณวนิดา ภู่ระหงษ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
374 คุณพีระดล โมตาลี ร.พ.เชียงใหม่ราม
375 คุณพิชาณัชพร อวดผล ร.พ.เชียงใหม่ราม
376 คุณพรรนภา วงศ์มโนพณิช ม.เกษตรศาสตร์
377 คุณชวัลลักษณ์ สนิทมัจโร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
378 คุณสุนิภัณฑ์ คำปัน ร.พ.กล้วยน้ำไท 2
379 คุณณัฐภรณ์ เกตุรัตน์ จุฬาลงกรณ์
380 คุณญาณินท์ ปุญญบาล ม.เกษตรศาสตร์
381 คุณมัลลิกา เมืองแมะ ร.พ.เชียงใหม่ราม
382 คุณสริน ไพศิริยืนยง จุฬาลงกรณ์
383 คุณจิศิภรณ์ กว้างทุ่ง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
384 คุณศิรดา ทองเอี่ยม จุฬาลงกรณ์
385 คุณวสุธร วรสุทธยางกูร ร.พ.ธนบุรี 2
386 คุณธนวรรณ วาอุบล ม.บูรพา
387 คุณสมฤดี อุ่นยิ่งเจริญ ร.พ.วชิรบารมี
388 คุณธนพร ร่มรื่น จุฬาลงกรณ์
389 คุณพรรณิกา พรหมกูล ม.พะเยา
390 คุณธัญญรัตน์ ภัทรเมธีสุวกุล จุฬาลงกรณ์
391 คุณภัทราวดี คุณเลิศ ร.พ.เชียงใหม่ราม
392 คุณภูริชญา ชุมนุมดวง จุฬาลงกรณ์
393 คุณปิ่นแก้ว มณีโกหา ร.พ.เชียงใหม่-ราม
394 คุณปฐมพร บุญสิทธิ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
395 คุณเมธัส ม่วงนาค ร.พ.เทพธารินทร์
396 คุณศันสนีย์ ฤกษ์ชัยมงคล ร.พ.ธนบุรี 2
397 คุณภาสวุฒิ ฉันท์บุญญวัฒน์ จุฬาลงกรณ์
398 คุณนัฐกาน รู้สุข ม.มหาสารคาม
399 คุณจงรักษ์ คำโครตสูนย์ ร.พ.ศิริราช
400 คุณธัญทิพ ปิ่นทอง ร.พ.บางปะกอก 8
401 คุณณิศรา ทิพย์วังเมฆ จุฬาลงกรณ์
402 คุณกมลชนก ชินบุตร ร.พ.พังโคน
403 คุณอรณี ชัยเลิศดิลกกุล ร.พ.นครธน
404 คุณเอกชัย ปัญญาวงค์ ร.พ.หนองแสง
405 คุณจริยา เอกพัน ร พ.ศิริราช
406 คุณศุภาวรรณ สุนทร จุฬาลงกรณ์
407 คุณคณัช เอาแสงดีกุล ร พ.ศิริราช
408 คุณขวัญลดา เกื้อทาน ร.พ.จังหาร
409 คุณจิณณวัตร อุตทองคำ จุฬาลงกรณ์
410 คุณสิริมา แซ่ตั้ง ร.พ.ศิริราช
411 คุณสปันงา จารึกกลาง ร.พ.ตราด
412 คุณอุมาพร โรจนวิภาต จุฬาลงกรณ์
413 คุณมณีรัตน์ ศรีเรืองพันธ์ ร.พ.ศิริราช
414 คุณน้ำทิพย์ ปัทมังสังข์ บ.Sodexo
415 คุณณัฎฐ์ชุดา วรรณไพสิฐกุล ร.พ.บีเอ็นเอช
416 คุณธีราภรณ์ ศรีทองอินทร์ ม.บูรพา
417 คุณกนกเลขา นาเมืองรักษ์ มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
418 คุณณัฐสุดา วาดี จุฬาลงกรณ์
419 คุณอภิญญา ปันโท๊ะ ร.พ.ราชเวช เชียงใหม่
420 คุณไพรินทร์ สมงาม ร.พ.ปลวกแดง
421 คุณชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ ม.จุฬา
422 คุณกนกพร พ่วงเจริญ ม.มหิดล
423 คุณวรวีร์ ลีแวง ม.บูรพา
424 คุณอาซียัน แสบีดิง ม.สงขลานครินทร์
425 คุณณิชาวีร์ วิบูลย์พงศ์ จุฬาลงกรณ์
426 คุณณิชมน วิจักขณ์กาญจน ร.พ.ลำชัยยุทธ
427 คุณขวัญจิรา คำสวาท ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
428 คุณธัญธิดา สวัสดิกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
429 คุณธนะกฤษฏิ์ สันติจารุโรจน์ ม.มหิดล
430 คุณบุษรารัช แก้วพลอย ม.บูรพา
431 คุณอรทิพา ชินอรุณมังกร ม.เกษตรศาสตร์
432 คุณแนชยา ปัญญา ร.พ.น่าน
433 คุณธนัชนันท์ ทองสุทธิ์ ม.มหิดล
434 คุณภัสสร แก้วจังหวัด ร.พ.ภัทร ธนบุรี
435 คุณธันย์ชนก เสียงเสนาะ ร.พ.ปทุมเวช
436 คุณพงค์พัฒน์ ก่อลาภเจริญกุล ม.มหิดล
437 คุณสุภาณี คำจิตร บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
438 คุณสุธาสินี บรรเทาพิษ รพ.ภัทร-ธนบุรี
439 คุณพรรณรัตน์ รุ่งเรืองชัยทอง ร.พ.หัวเฉียว
440 คุณปรัญญู เทียมกิติ ร.พ.จักษุ รัตนิน
441 คุณพุธธิดา มิ่งขวัญ ร.พ.รามาธิบดี
442 คุณศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว ม.พะเยา
443 คุณเปรมภ์ยุตา ทับทิมบัว ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
444 คุณวราภรณ์ ลิขิตสุนทร ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี
445 คุณบุษกร ใจแกล้ว ม.เกษตรศาสตร์
446 คุณวรรณิศา ปินะโต บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
447 คุณดารารัตน์ สิงห์จันทึก ม.มหิดล
448 คุณวิชุดา คงเลิศ คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์
449 คุณอนุพงศ์ สุนทรวิภาท ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
450 คุณอภินยา พิมพ์สีทา ร.พ.ลานสัก
451 คุณโซบีนา อาแว ม.สงขลานครินทร์
452 คุณสถิตย์พร ทองสา ร.พ.ไชยวาน
453 คุณรพีพรรณ แสงเพ็ชร ร.พ.สุวรรณภูมิ
454 คุณจีรนันท์ เวชกิจ ร.พ.อุ้มผาง
455 คุณอมรรัตน์ โพธิ์จันทร์ ม.มหาสารคาม
456 คุณวิมล เชี่ยวชาญกิติชัย ร.พ.หริภุญชัยเมโมเรียล
457 คุณกัญญาณี จุ้นแดง ม.บูรพา
458 คุณสมศักดิ์ เหมือนชอบ ม.บูรพา
459 คุณฮัสมา กาโน วิทยาลัยชุมชนยะลา
460 คุณนิระชา ทูโคกกรวด ร.พ.สูงเนิน
461 คุณน้ำทิพย์ ปาลี ม.พะเยา
462 คุณกานดาภร โพธิ์นิยม ม.พะเยา
463 คุณนูรีซาน ดะเล็ง ม.สงขลานครินทร์
464 คุณชญาภัฐ สิงห์โตทอง ร.พ.สินแพทย์ เทพารักษ์
465 คุณพิมพ์จันทร์ พลเวียง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
466 คุณชิดชนก พิมพ์นุช ร.พ.พระนั่งเกล้า
467 คุณธัญชนก ศรีน้อยเมือง ร.พ.พระนั่งเกล้า
468 คุณวรรณรดา กิจพิทักษ์ ร.พ.พระนั่งเกล้า
469 คุณจุรีพร จันทรเสนา ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
470 คุณเมธี ชัยเมือง ม.บูรพา
471 คุณอุรารัตน์ คำมุงคุณ ร.พ.สินแพทย์ เทพารักษ์
472 คุณดารณี สุธีพิเชฐภัณฑ์ Sodexo BNH
473 คุณสกาวเดือน วังคะฮาต ร.พ.เอกชล 1
474 คุณกิตติ์รวี ทารักษ์ ร.พ.ปิยะเวท
475 คุณมุกธิดา ขวาลำธาร ร.พ.กรุงเทพ
476 คุณจิรัชญา คำสุข ร.พ.พระยืน
477 คุณบุหลัน อาสาสี ร.พ.เชียงยืน
478 คุณนันท์นภัส พระเจริญ จุฬารัตน์ 11
479 คุณนูรอาดีนา บากอสิดิ ร.พ.กระบี่
480 คุณทิพย์สุคนธ์ บุญทอง ร.พ.กรุงเทพ
481 คุณญาณิน ผิวผ่อง ร.พ.กล้วยน้ำไท 1
482 คุณเจนจิรา เปรมปรี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
483 คุณระชาสรรค์ ชี้แจง สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
484 คุณศุภานัน อินลา ร.พ. พุทธชินราช
485 คุณดุจดาว ชะอุ้ม ร.พ.พุทธชินราช พิษณุโลก
486 คุณวาทิต คำอิ่ม ร.พ.พุทธชินราช
487 คุณจินตนา ยืนยัน ร.พ.ตรัง
488 คุณปทิดา สังข์ทอง modish food design
489 คุณอริศรา กัณหาวงศ์ ร.พ.หัวเฉียว
490 คุณชญานิศ รักษาสัตย์ ร.พ.ลำสนธิ
491 คุณอภิญญา สิงหา ร.พ.เกษมราษฎร์
492 คุณกนกกาญจน์ สุภารีย์ ร.พ.คามิลเลียน
493 คุณศิริรัตน์ ฟักบาง ร.พ.พญาไท
494 คุณวรรณพร ภูมิภาค ม.มหาสารคาม
495 คุณจันทนา แก้วหนูนา ร.พ.ย่านตายาว
496 คุณผกามาศ วาดวงษ์ ร.พ.บ้านแท่น
497 คุณยุทธนา พรหมอุ่น ร.พ.สตึก
498 คุณดลยา ขันคำ ม.บูรพา
499 คุณยุทธกรณ์ ภูกิจกสิกร ร.พ.เพชรบูรณ์
500 คุณนิภาพร เทียนแดง ร.พ.แม่สอด
501 คุณพิมพ์พลอย ชีวาพนาคีรี ม.พะเยา
502 คุณสรัลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ร.พ.ธรรมศาสตร์
503 คุณกนกวรรณ กันฟัน ร.พ.เทศบาลเมืองน่าน
504 คุณพีรดา พื้นชมภู ร.พ.กรุงเทพราชสีมา
505 คุณกวินกาญจน์ สุขุมฐิติวัฒน์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
506 คุณภาวิน สิงหเสนี ร.พ.มะเร็งชลบุรี
507 คุณชลธิรา ลีทัศนียากูล ร.พ.แม่ระมาด
508 คุณคนางค์ ผิวขำ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
509 คุณนวพรรณ ณ วิเชียร ร.พ.น่าน
510 คุณอมริศา จอมคำสิงห์ ร.พ.ธนบุรี 2
511 คุณนัชชา สุริยะผล ม.บูรพา
512 คุณวรรณี ซง ม.สงขลานครินทร์
513 คุณจิราภรณ์ เตชะยศ ร.พ.น่าน
514 คุณรยาตรี ภูวชินพงศ์ ร.พ.เขาสวนกวาง
515 คุณวราลักษณ์ ช่วงชัยชนะ ร.พ.สระแก้ว
516 คุณกัลยวีร์ หงสาคำ ร.พ.วิภาราม
517 คุณภัทรวดี อ้นเพ็ชร์ บ.เฮลท์ตี้ ทูเกตเตอร์ จำกัด
518 คุณชนิกา แทนโชติ ร.พ.ไชยา
519 คุณมาริษา ปันเขื่อนขัด ร.พ.กรุงเทพ
520 คุณจตุรภัทร สินสมุทร ม.พะเยา
521 คุณชาภรณ์ เสาโกมุท ร.พ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
522 คุณนิภาพร แซวใจดี ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
523 คุณเกศรินทร์ เพิ่มทอง ร.พ.รัตนบุรี
524 คุณจุฑารัตน์ ดวงขุนลา ร.พ.กรุงเทพขอนแก่น
525 คุณจิราวรรณ สุวรรณภักดี ร.พ.นครปฐม
526 คุณมณี จันทร์ไทย ร.พ.ยะลา
527 คุณวรินทร์ลดา ซาวฟู ร.พ.ป่าซาง
528 คุณสูไฮดา แมเราะ ร.พ.แว้ง
529 คุณอาริสรา คำเครื่อง ม.พะเยา
530 คุณสรชา ค้างคีรี ร.พ.นครปฐม
531 คุณยุทธพงษ์ ก่อสร้าง ร.พ.แม่ลาว
532 คุณเขตต์ตวัน วัฒนยืนยง ม.บูรพา
533 คุณตรีทิพพา รัตนไตรมาศ จุฬาภรณ์
534 คุณปทุมวดี ชัยพันธ์ ร.พ.นาโยง
535 คุณนาเดีย สาและ ม.สงขลานครินทร์
536 คุณนฤดล จำปาทอง ร.พ.หัวหิน
537 คุณนัสรีนา ดือราโอะ ม.สงขลานครินทร์
538 คุณณัฐวิกา ไตรพร ร.พ.พระราม 2
539 คุณดวงใจ โสภา ร.พ.นครปฐม
540 คุณจุฬากร ก้อนมณี ร.พ.สงฆ์
541 คุณสุนิสา ลอเด็ง ร.พ.รามัน
542 คุณชมพูนุท ผึ่งผาย ร.พ.นพรัตน์ราชธานี
543 คุณกมลรัตน์ หมื่นบุญเป็ง ร.พ.ปทุมธานี
544 คุณนวลกมล ช่อเจริญรัตน์ ร.พ.สำนักสงฆ์
545 คุณพิมพ์วิมล วิจิตรตระการรุ่ง จุฬาลงกรณ์
546 คุณศิริยาพร ศิลปศร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
547 คุณกาญจนา มีชะนะ ไทยนครินทร์
548 คุณผกามาศ ศรีอ่อน วิภาราม
549 คุณกันยารัตน์ คีลาวงค์ ร.พ.สมเด็จพระญาณสังวร
550 คุณณัฏฐธิดา จั่นสุข จุฬาลงกรณ์
551 คุณมนัสนันท์ รัตนสนธิ์ ร.พ.นพรัตน์ราชธานี
552 คุณทองพูน เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ ร.พ.วิภารามแหลมฉบัง
553 คุณเกดจันทร์ ไชยแสง ร.พ.เมยวดี
554 คุณจิราพร พูลพ่วง ร.พ.สมิติเวชศรีราชา
555 คุณจุฑารัตน์ ศิลาแยง ร.พ.กรุงเทพ ขอนแก่น
556 คุณสตรีรัตน์ จันทร์หล้า จุฬาลงกรณ์
557 คุณกชพร ภักดีวิวัฒนกุล จุฬาลงกรณ์
558 คุณวัฒนชัย ใจแปง จุฬาลงกรณ์
559 คุณวิศวนารถ ตรีสุขี ร.พ.กรุงเทพ
560 คุณสาวิตรี ทุมประเสน ร.พ.ศรีธัญญา
561 คุณพรธิดา สมเสือ ร.พ.สมิติเวชธนบุรี
562 คุณณัชชา จันทศรี ร.พ.ปากช่องนานา
563 คุณสุชาวดี สว่างเกตุ ม.บูรพา
564 คุณสุดา ธารารักษ์ ร.พ.ยะลา
565 คุณกีรตยา ทองประสม ร.พ.วิหารแดง
566 คุณอุรวี ทองนอก ร.พ.ราชธานี
567 คุณกัญญารัตน์ สร้อยมาลัย ร.พ.บ้านหมี่
568 คุณพัชรดา ฉุ้นประดับ ร.พ.หาดใหญ่
569 คุณนัศรีน่า ทองเล็ก ร.พ.ทุ่งหว้า
570 คุณศุภักษร โวหาร ร.พ.บุณฑริก
571 คุณณัฐธิดา อมรชร ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
572 คุณวราภรณ์ มณีวงศ์ ร.พ.วิรัชศิลป์
573 คุณอังคณา แซ่โต๋ว ร.พ.ลำพูน
574 คุณเกวลิน แก้วมณี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
575 คุณนุจีจันทร์ บุญญาพัฒนาพงศ์ ร.พ.ศิริราช
576 คุณขวัญข้าว แย้มทิม ร.พ.ธนบุรี 2
577 คุณสุนิสา มาดาสิทธิ์ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
578 คุณสุดารัตน์ นาวุฒิ ร.พ.ธนบุรี 2
579 คุณวลัยลักษณ์ พลเยี่ยม บ.ชีเอซี กรูเมท์ เฮาส์ จำกัด ร.พ.กรุงเทพ
580 คุณฟาซียะ แวสามะ ม.สงขลานครินทร์
581 คุณนวรัตน์ ปลื้มเจริญ จุฬาลงกรณ์
582 คุณสุวรรณา โนนเหล่าศรี ม.มหาสารคาม
583 คุณมินตรา เขตรักษ์ ร.พ.ศรีสาคร
584 คุณณัจนันท์ แก้วศรี ร.พ.บำรุงราษฎร์
585 คุณชนิกานต์ ประเทืองสุข ร.พ.ปิยะเวท
586 คุณยุพิน เงินศรีทอง ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
587 คุณฐิดารัตน์ เดชา ม.เทคโนโลยีราชมงคล
588 คุณพลอย มีมาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
589 คุณพรรณนารายณ์ ประทีปรัตน์ ม.สวนดุสิต
590 คุณวชิราภรณ์ ไชยเดช ม.สวนดุสิต
591 คุณกัญญาณัฐ แพทย์มด ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
592 คุณนันทิดา ลังประเสริฐ ร.พ.เทพธารินทร์
593 คุณนวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ ร.พ.แวงน้อย
594 คุณโชติกา ศรีแก้ว ร.พ.ศรีธัญญา
595 คุณศุภานัน นันตะสูตร ม.พะเยา
596 คุณอรุณี จันทร์เกตุ ร.พ.ตำรวจ
597 คุณพิมพ์มาศ เกิดสมบัติ สถาบันบำราศนราดูร
598 คุณบุญทูล กราวกระโทก ร.พ.พังโคน
599 คุณศศินา คงห้วยรอบ ร.พ.ทัพทัน
600 คุณกษมา สุขสวคนธ์ ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
601 คุณเพลินพิศ เทนเกาะ ร.พ.แก้งสนามนาง
602 คุณเพชรมณี อันทะสี ร.พ.พิบูลย์รักษ์
603 คุณสริญญา ด่อล๊ะ ม.สงขลานครินทร์
604 คุณกุสุมาลย์ เจริญเขตร ม.พะเยา
605 คุณสุภัสสรา ภู่บุปผา ม.เกษตรศาสตร์
606 คุณวริศนันท์ เจริญนิธิกุล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
607 คุณปาจรีย์ เก่งพฤทธิ์ ร.พ.ตำรวจ
608 คุณอนิส ตาเหร์ ร.พ.ยี่งอ
609 คุณอามีนา มูฮำมัด ม.สงขลานครินทร์
610 คุณอัญชลิกา หวังปัญญา สถาบันราชประชาสมาสัย
611 คุณธนาวิทย์ อนันต์พัฒนา San Francisco