Category - การอบรมต่ออายุ CDT

การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร (CDT) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2566

การอบรมต่ออายุ CDT ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักกำหนดอาหาร CDT ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชมวิดีโอทบทวน 5 องค์ความรู้ ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565