Category - งานประชุมวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ และขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖