ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 20

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 20 เรื่อง “The Power of Micronutrients and Practical Enteral/ Parenteral Nutrition Management” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่แพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพทารก เด็กเล็กและวัยรุ่น