สาระความรู้ ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

สื่อเรียนรู้ความปลอดภัยอาหารในการให้บริการอาหารโรงเรียน

สื่อเรียนรู้ความปลอดภัยอาหารในการให้บริการอาหารโรงเรียน

https://drive.google.com/file/d/13CtRltNSPXdd4ur1_6KNZU-aUrmHtN3g/view?usp=sharing

เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
รศ.ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช

จัดทำโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส) สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)