ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

R 2 R : Routine to Research

งานวิจัยเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ปัจจุบันทุกหน่วยงานจึงสนับสนุนให้บุคคลากรในสังกัดพัฒนาคุณภาพงานผ่านกระบวนการวิจัย นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการจะมีวิธีหรือแนวคิดใดในการพัฒนางานของตนเองในรูปของการวิจัยติดตามได้จากการบรรยายของ 2 กูรูด้านการวิจัย รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ข้าราชการบานาญ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ อาจารย์จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ที่นี่

Leave a Comment