ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

การจัดทำตัวอย่าง P4P สำหรับนักกำหนดอาหาร

สืบ เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สมาชิกได้ขอให้สมาคมฯเป็นแกนกลางในการดำเนินการรวบรวม P4P เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆสมาชิก

เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สมาคมฯ และคณะทำงานจึงได้ร่วมกันอภิปรายและระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูล P4P ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆจาก โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาสำหรับให้สมาชิกของสมาคมนักกำหนดอาหาร ได้นำไปดัดแปลงใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

**เอกสารที่สมาชิก Download นั้นประกอบด้วยไฟล์ pdf, MS Word 2007, และ MS Excel 2007 ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ใช้ MS Word และ Excel version ต่ำกว่านี้จะไม่สามารถอ่านไฟล์ดังกล่าวได้ สมาชิกสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
  1. Download ไฟล์
  2. เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม..MS Word และ Excel version 2007 ขึ้นไป
  3. Save As
  4. เลือก.MS Word และ Excel version 97 – 2003
  5. เปิดไฟล์เพื่อดูและแก้ไขได้ทันที

หรือทำการ Update โปรแกรม Microsoft Office**

จดหมาย 1

ภาระงาน หน่วยงานโภชนาการ ระดับหัวหน้างาน

ภาระงาน หน่วยงานโภชนาการ ระดับผู้ปฏิบัติงาน

สรุป หน่วยงานโภชนาการ

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์

Leave a Comment