งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11  :
อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์งานประชุม  : http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php