ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเท่านั้น)

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ TDA 2560

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาการบรรยายในงานประชุมสมาคมนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา สมาชิกท่านใดที่พลาดโอกาสสามารถ Download เอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้แล้วที่นี่ค่ะ

Acinar Cell Carcinoma

Culinary Medicine

Education Tools and Informatics

Food and Nutrition Therapeutic to Preventive

Glycemic Control

HNH2650

Infographics ในงานโภชนบำบัด

Lean

MNT Acinar Cell Carcinoma

New Nutritional Diet Approach for CKD

Nutrition-sensitive Agriculture

ONS in Elderly

Soy Nutrition and Health

Sport D-Diet

การจัดอาหารผู้สูงอายุในชุมชน

การดัดแปลงอาหารเบาหวาน

การพัฒนาคู่มือและตัวชี้วัดด้านโภชนาการ

งานโภชนาการสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดงานโภชนาการปี 2560

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอาหาร

นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ

นักกำหนดอาหารในยุค 4.0