ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนประกวดตำรับอาหารข้าวเบาเบา พ.ศ. 2561

ด้วยสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งทุนประกวดตำรับอาหารควบคุมนาหนัก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมทาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมบุก (Khao Bao Bao Recipe Award) ซึ่งเป็นทุนพัฒนางานโภชนาการ สาหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการพัฒนาตำรับอาหาร เพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วย และเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการพัฒนาตำรับอาหาร

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมฯ นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรร่วมส่งตำรับอาหารควบคุมน้ำหนัก เพื่อขอรับทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยส่งใบสมัครและตำรับอาหารเพื่อรับการพิจารณาทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย เลขที่ 1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ค่ะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างค่ะ

  1. หนังสือเชิญประกวดตำรับอาหาร 2561
  2. ทุนประกวดตำรับอาหารข้าวเบาเบา 2561
  3. ใบสมัครทุนข้าวเบาเบา 2561
  4. ข้าวเบาเบา-โบชัวร์