สาระความรู้

Functional Food for CKD

Functional Food for CKD – ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดสไลด์ได้ ที่นี่ ค่ะ >> Functional Food for CKD (พระมงกุฎ20-01-2018)