งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2560 ที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand 4.0 ในหลายมิติ หนึ่งในมิติที่เราจะพบได้ในยุค Thailand 4.0 คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมา เราพูดถึงแนวทางและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 ไปแต่ยังไม่ได้ลงลึกที่สังคมผู้สูงอายุ และในปีนี้ จะเรียกว่าเป็นภาคต่อก็ได้ เพราะเราจะมุ่งไปที่ความท้าทายของงานโภชนาการและการกำหนดอาหารในสังคมผู้สูงอายุ

หัวข้อการประชุมในปีนี้ จะครอบคลุมทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วยทั่วไปที่มักจะเกิดขึ้นกับผุ้สูงอายุ เช่นปัญหาเรื่องสมอง โรคพาคินสัน ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาสุขภาพ โรคกลุ่ม Non Communicable Diseases (NCDs) ไปจนถึงยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน

เชื่อว่าปีนี้ จะเป็นการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ผู้ร่วมประชุมจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของท่านได้อย่างมหาศาล และในฐานะผู้จัด กรรมการทุกท่าน อยากให้การประชุมประจำปีทุกครั้ง ไม่ใช่เป็นเพียงเวทีวิชาการ แต่เป็นเวทีของการพบปะ ระหว่างนักวิชาการ นักกำหนดอาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นต่อไป

แล้วพบกันในงานนะคะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่าง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.tdaconference.com

1 หนังสือเชิญประชุมปี 2561

2 TDA โครงการประชุมปี 2561

3 ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ TDA 2561

4 กำหนดการ ประชุม TDA 12-02-61

5 Form โรงแรม