ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเพื่อต่ออายุ CDT พ.ศ. 2561

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้มีมติให้ดำเนินการต่ออายุแก่นักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ กอ.ช (Certified Dietitian of Thailand: CDT) ที่ครบกำหนด 5 ปี (ผู้ที่ถือบัตรประจำตัววันที่ 20/10/56 ถึงวันที่ 20/10/61) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แนบมา ในปี 2561 นี้ สมาคมนักกำหนดอาหารฯได้กำหนดจัดการอบรมแก่สมาชิกนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่จะหมดอายุ กอ.ช CDT เป็นครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.30 น ณ.ห้องประชุมพญาไทชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่จะครบกำหนดอายุใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ กอ.ช CDT เข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุ กอ.ช CDT โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานมาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2561 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพค่ะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตามด้านล่างค่ะ

1 การอบรมเพื่อต่ออายุ CDT

2 ใบสมัครอบรมCDTนักกำหนดอาหาร

3 หลักเกณฑ์การต่ออายุ CDT