ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award พ.ศ. 2561

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

TDA Soybean Study Award

รายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปี 2560-2561

ทุนประเภท Clinical

ลำดับที่ 1          ทุนจำนวน  40,000  บาท

เรื่อง      ซุปเห็ดถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

โดย       ร้อยเอกหญิงบุญญิสา      รอดเอี่ยม

ฝ่ายโภขนาการ  โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี       จ. ชลบุรี

ลำดับที่ 2          ทุนจำนวน   30,000  บาท

เรื่อง      ขนมหม้อแกงถั่วเหลืองงอกลดกะทิ

โดย       นางลักษณา      ไชยมงคล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จ. สงขลา

ลำดับที่ 3          ทุนจำนวน   20,000  บาท

เรื่อง      เยลลี่สุขภาพจากถั่วเหลือง

โดย       นางสาววีนัส   วัยวัฒนะ และนางสาวดารณี    คุระศรี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี             จ. สุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย      ทุนจำนวน    10,000  บาท

เรื่อง      มันม่วงบดถั่วเหลือง

โดย       นายภูริวัจฐ์        ชีคำ

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ     คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    จ.  เชียงใหม่

ทุนประเภท  Non – Clinical

ลำดับที่ 1        ทุนจำนวน   25,000  บาท

            เรื่อง      ขนมปากหม้อแก้มแดง Soybean

โดย       นางสาวกาญจนา            ฉิมเรือง

งานโภชนาการ    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์         จ.สงขลา

ลำดับที  2         ทุนจำนวน   15,000  บาท

เรื่อง      ชิฟฟ่อนเค้กใบเตยแป้งถั่วเหลือง

โดย       นางรจนา           ตลอดพงษ์

กลุ่มงานโภชนศาสตร์      โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี     จ.อุบลราชธานี

ลำดับที่  3         ทุนจำนวน    10,000  บาท

เรื่อง      Soy sauce  แหนมเนือง

โดย       นางสาวมิตธิรา   ตาสุวรรณ์ และนายไพทูลย์    วงเวียน

กลุ่มงานโภชนศาสตร์      สถาบันประสาทวิทยา      จ. กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย      ทุนจำนวน     5,000  บาท

เรื่อง      เต้าหู้แข็งสาหร่ายผมนาง

โดย       นายอนุสรณ์      อ่อนสนิส

กลุ่มงานโภชนศาสตร์      โรงพยาบาลหาดใหญ่      จ.สงขลา

ทุนประเภท Clinical ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Soy Protein จากบริษัทประเทศญี่ปุ่น

ลำดับที่  1         ทุนจำนวน          40,000  บาท

เรื่อง         การพัฒนาคุณค่าโภชนาการอาหารพื้นบ้านล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสำหรับนิสิตโภชนาการที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

โดย       นางสาวชมนาด     สิงห์หันต์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์         มหาวิทยาลัยพะเยา         จ.พะเยา

รางวัลชมเชย      ทุนจำนวน          10,000  บาท

เรื่อง      การพัฒนาอาหารพื้นบ้านภาคเหนือด้วยผลิตถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

โดย       นางสาวยุพา      ชาญวิกรัย

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์         มหาวิทยาลัยพะเยา         จ. พะเยา