ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจาปี 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award


ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่

ลำดับที่ 1
เรื่อง การพัฒนาสื่อ Application “Diet : Caring For Heart” ต้นแบบแนะนำการดูแลด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของภาคอีสาน สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดย นางสาววิภาวี ศรีคาภา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลำดับที่ 2
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต้นแบบด้านอาหารเฉพาะโรคนานาชาติสาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โดย นายดิษยชัย ไพรรุ่งเรือง
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ.กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 3
เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนชุด Carbohydrate Counting ในผู้ป่วยโรคเบาหวานในเด็ก
โดย นางกาญจนา ฉิมเรือง
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย
เรื่อง ผลของการให้คำปรึกษาโภชนบำบัดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
โดย นางสาวปรียาภัทร มังคะลาด
กล่มุ งานโภชนวิทยา สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดเล็ก

ลำดับที่ 1
เรื่อง สหวิชาชีพร่วมใจดูแลห่วงใยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
โดย นางสาวสุรัญณี เผ่ากันทะ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา

ลำดับที่ 2
เรื่อง เครือข่ายชุมชน เบาหวาน กล่มเสี่ยงนับคาร์บเพื่อทราบพฤติกรรม
โดย นางเรืองยศ โพธิขำ
งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

รางวัลชมเชย
เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติทางการพัฒนาตำรับอาหาร สำหรับการจัดการอาหารกลืนในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
โดย นางนันทวัน วโรทัย
งานโภชนาการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี

รางวัลชมเชย
เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปีที่ 3
โดย นางธิดารัตน์ จันทรา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ทุนประเภท Non – Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่

ลำดับที่ 1
เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการประเมินแคลเซียมในคนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป
โดย นางสาวกนกนาถ ด้วงช่วย
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 2
เรื่อง Nutrition Literacy Promoting in E-san Aging population
โดย นางสาวประภาพร สุนธงศิริ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารพื้นเมืองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดย นายกันต์นธีร์ ตาคำ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลปัตตานี
โดย ผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนประเภท Non – Clinical โรงพยาบาลขนาดเล็ก

รางวัลชมเชย
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารล้านนาเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
โดย นางจันทร์จิราพร กิติยา
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลราชเวช จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการดูแลด้านโภชนบำบัดสาหรับผู้สูงอายุที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
โดย นางสาวปลิตตา เจียรนัย
กลุ่มงานโภชนบาบัดและแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลสมิตติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย
เรื่อง Lean: ระบบงานโภชนบริการ
โดย นางอัยยา โสภาค
งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี

รางวัลชมเชย
เรื่อง การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ feed อาหารทางสายให้อาหารให้ผู้ป่วยติดเตียงลดเสี่ยงอาหารไม่ปลอดภัยดีต่อใจในนวัตกรรมขวดแทนคุณ
โดย นางดวงเดือน จันทร์เจริญกิจ
งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์