ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญจัดกิจกรรมวัน Asian Dietitian’s Day พ.ศ. 2561

ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเซีย(AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations)โดยมีสมาชิก ทั้งหมด๑๒ ประเทศ คือ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ปากีสถาน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศไทย ซึ่งแต่ละประเทศจะหมุนเวียนจัดประชุมวิชาการของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร ในภูมิภาคเอเชียโดยจัดประชุมทุก ๔ ปี  ในปีนี้สมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชียได้มีมติให้วันที่ ๑๙ กันยายน ของทุกปี  เป็นวัน Asian Dietitian’s Day ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑  เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเซียได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฎิบัติงานของ นักโภชนาการ  นักกำหนดอาหาร  โภชนากรในเอเชีย

ในประเทศไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และ โภชนากร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความยินดีและเชิญชวนให้สมาชิกของสมาคมฯ จัดกิจกรรมในหน่วยงานในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ( อาจจัดในช่วงวันที่ ๑๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ) เพื่อนำเสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากร  และนวัตกรรมด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ในการนี้ สมาคมฯยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงพยาบาลละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ แห่ง  โดยขอให้ส่งโครงการที่จะจัดกิจกรรม และส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ทางไปรษณีย์ (สมาคมฯจะถือตามการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ๓๐ โรงพยาบาลแรกเท่านั้น) และหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้ว ขอความกรุณาจัดส่ง C.D ของการจัดกิจกรรม มาทางสมาคมฯด้วยค่ะ

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญชวนได้ที่นี่ค่ะ >> เชิญจัดกิจกรรมวัน Asian Dietitian’s Day ๒๕๖๑