ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนวิจัย TDA Soybean Study Award 2561-2562

ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจาปี 2561-62”
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

 

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาตำรับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง (Soy Protein) ที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิ ออยล์จำกัดเป็นส่วนประกอบหลัก
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการบริการ
  • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทำวิจัย และพัฒนาตำรับอาหาร

ผู้สนับสนุนทุนปี 2561-62

  • บริษัทฟูจิ ออยล์ จากัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จานวน 1,300,000 Yen

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

1 หนังสือเชิญสมัครทุน soybeanปี 61-62

2.1 ทุน soybeanปี 2561-62

2.2 Nutrition facts for soy proteins

3. ใบสมัครทุน Soybeanปี 2561-62