ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักกำหนดอาหารมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำเนินงาน สมาคมฯ จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ ในชุดต่อไป ซึ่งจะอยู่ในวาระระหว่าง เดือน เมษายน 2562 – เมษายน 2564 เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยขอให้ท่านกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งส่งใบสมัครและหลักฐานกลับมายังสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ค่ะ

1 จดหมายเชิญสมัครเป็นกรรมการสมาคม

2 ใบสมัครกรรมการสมาคม

3 รายละเอียดสมัครเป็นกรรมการสมาคม