งานประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ พ.ศ. 2561

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วย การตาย และลดผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผน ๒๐ ปี ซึ่งมีเป้าหมายการปฎิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน ด้าน P & P excellence และได้กาหนดให้มีการบูรณาการทางานของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอื้ออานวยระบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร ได้เล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร/โภชนากร ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้มีองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านอาหาร/โภชนาการ/โภชนบาบัด และมี Guideline ที่ชัดเจนในการส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล มี Key Performance Indicator ของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ที่เหมือนกัน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรสายวิชาชีพ ให้มีทักษะในการให้โภชนศึกษา การจัดการอาหารในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สมาคมฯ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยในเครือข่ายนักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร/โภชนากร ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ ๑, ๒, ๓ ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น ใน วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓o-๑๖.๓o น. ณ ห้องประชุมน้าทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้าทองน่าน จ.น่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลา หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมประชุมค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

จดหมายขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(ภาคเหนือ)

จดหมายขอความอนุเคราะอนุมัติบุคลากรร่วมประชุม

โครงการสมาคมนักกำหนดอาหารสัญจรภาคเหนือ

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร (ภาคเหนือ)

ใบตอบรับการประชุมTDA สัญจร (ภาคเหนือ)