ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

กำหนดวันประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เตรียมตัวเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562 ค่ะ

กำหนดการ วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สำหรับหัวข้อการประชุม เป็นเรื่อง

“Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Diseases Prevention”

(ความร่วมมือของเครือข่ายนักกำหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)