ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุน TDA Soybean Study Award ประจำปี 2561-2562

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ทุน “TDA Soybean Study Award” ประจำปี 2561-2562

ทุนประเภท clinical  ได้แก่

  • คุณวัชรินทร์  ถิ่นมุกดา                      โรงพยาบาลมะเร็งอุบลธานี
  • คุณภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่             โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
  • คุณจารุวรรณ บุญกาวิน                     โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา
  • คุณยุพา ชาญวิกรัย                           มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คุณปธิตา สุริยะ                                 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • คุณนงนุช โพธิ์สุข                             โรงพยาบาลตราด
  • คุณอาซียัน แสบีดิง                           โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ทุนประเภท Non-clinical  ได้แก่

  • คุณวนิดา ดีชัยยะ                              โรงพยาบาลระยอง
  • คุณวรัญญู หิรัญสุนทร                      โรงพยาบาลบางปะกอก 3
  • คุณนิตยา กิจชอบ                            โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  • คุณกาญจนา ฉิมเรือง                       โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • คุณผกามาศ ครูทอง                         โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • คุณธนิยา อึงรัตนากร                        โรงพยาบาลสตูล
  • คุณปฏิมา พรพจมาน                        โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  • คุณสุนิษา ประมวล                           โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา
  • คุณพิจิตรา จินดาวัลย์                       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
  • คุณธนวรรณ วาอุบล                         โรงพยาบาลบางปะกอก 3
  • คุณอริสรา ปานแก้ว                          โรงพยาบาลบางปะกอก 3
  • คุณชุติกาญจน์ แปงเรือน                  โรงพยาบาลขอนแก่น
  • คุณมิตธิรา ตาสุวรรณ์                        โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่ผ่านทุนรอบแรกจะได้รับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปให้ทดลองทำ โปรดส่งตำรับอาหารที่สมบูรณ์พร้อมรูปภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ มาอีกครั้งตามรายละเอียดที่ส่งไปให้แต่ละคน เพื่อตัดสินทุนรอบสุดท้ายอีกครั้งค่ะ