งานประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภาคใต้ พ.ศ. 2562

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยในจังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร/โภชนากร ภาคใต้ ในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร/โภชนาการและการให้โภชนบำบัดโรคต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 5 โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาค่ะ

สำหรับรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่างได้เลยค่ะ

1.โครงการสมาคมนักกำหนดอาหารสัญจร(ภาคใต้)

2.กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร(ภาคใต้)แก้ไข

3.จดหมายขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(ภาคใต้)

4.จดหมายขอความอนุเคราะอนุมัติบุคลากรร่วมประชุม(ภาคใต้)

5.ใบตอบรับการประชุมTDA สัญจร (ภาคใต้)