งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562
“ความร่วมมือของเครือข่ายนักกำหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
Dietetics Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention

วันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร

1. โครงการประชุมวิชาการ 2562

2.กำหนดการ ประชุม TDA 2562 (update 2 เมษายน พ.ศ. 2562)

3. ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 2562

4. ใบสมัครเข้าประชุมวิชาการ 62 (ไฟล์ .doc)

5. แบบฟอร์มการสำรองห้องพักปี 2562

6. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 ผอ

7. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 สสจ

8. หนังสือเชิญประชุมปี 2562 อธิการบดี คณบดี