ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

การอบรมต่ออายุ CDT ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้มีมติให้ดำเนินการต่ออายุแก่นักกำหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand) ที่ครบกำหนด 5 ปี จึงขอเชิญชวนสมาชิกนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่ครบกำหนดการต่ออายุใบรับรอง กอ.ช ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐานมาที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพค่ะ

หมายเหตุ: ในจดหมายแจ้งการอบรมเพื่อต่ออายุ CDT มีการลงรายละเอียดวันหมดอายุของบัตรประจำตัว CDT ผิด ขออนุญาตแก้ไขจากเดิมที่ระบุว่า “ผู้ถือบัตรประจำตัววันที่ 20/10/56 ถึงวันที่ 20/10/61” แก้ไขเป็น “ผู้ถือบัตรประจำตัวที่จะหมดอายุภายในเดือน 12/2562” (คือรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 ค่ะ) ทางสมาคมจะยังไม่ตัดสิทธิของผู้ที่บัตรประจำตัวหมดอายุก่อนหน้าปี พ.ศ. 2562 สามารถอบรมเพื่อต่ออายุบัตรได้ค่ะ

หมายเหตุ 2: (ประกาศเมื่อ 14 เมษายน พ.ศ. 2562) ห้องประชุมเปลี่ยนจากห้องประชุมพญาไท เป็นห้องประชุมสุพรรณิการ์ (ชั้น 11) ค่ะ

เอกสารแนบ:

1.กำหนดการอบรมต่ออายุ CDT ปี 62

2.จม.การอบรมเพื่อต่ออายุ CDT

3.ใบสมัครอบรมCDTนักกำหนดอาหาร