ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจากสมาคมนักกำหนดอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2562

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจาปี 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

ทุนประเภท Clinical

ลำดับที่ 1. ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 35,000 บาท
เรื่อง พัฒนาสูตรแครกเกอร์ Non trans fat , Low sodium , Complete carbohydrates สำหรับผลิตอาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย นางกาญจนา ฉิมเรือง
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง แนวทางการพัฒนาสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย นางสาวธนพรรณ พรมกัญญา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบาบัด
โดย นางยุพา ภัทรเคหะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาระบบแนะนาการบริโภคอาหารเฉพาะบุคคล สำหรับกลุ่มผู้ป่วยทางจิตเวช
โดย นางจิรัฐิติกาล ดวงสา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา

ทุนประเภท Non – Clinical

ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 15,000 บาท
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในอาหารปั่นผสม (Blenderized Diet) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โดย นางสาวธัญชนก ศรีน้อยเมือง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 12,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอาหารทางสายให้อาหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
โดย นายอนุสรณ์ อ่อนสนิส
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง พัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โดย นางนิตยา กิจชอบ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง น้ำซอสเฉพาะโรคจากัดโซเดียมทัณฑสถาน
โดย นางสาวไปรยา แก้วจันทรานนท์
งานโภชนาการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอาหารหวานและมัน เปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไขมัน ปริมาณไขมันในช่องท้อง ปริมาณโปรตีนในร่างกายจากเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย
โดย นางสาวปฏิมา พรพจมาน
แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง โครงการอาหารเป็นยา By ธิดารัตน์ จันทรา (การให้ความรู้ด้านโภชนาการผ่านสื่อโซเชียล)
โดย นางธิดารัตน์ จันทรา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ทุนประเภท ส่งเสริมงานวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 35,000 บาท
เรื่อง การศึกษาหาปริมาณอัตราส่วนของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองพะเยาและข้าวเหนียวขาวในวิธีการนึ่งรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณค่าสารอาหาร
โดย นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Junior Research Award ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Junior Research Award

ลำดับที่ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 20,000 บาท
เรื่อง ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางโภชนาการร่วมกับการให้คำปรึกษาอย่างสั้นเพื่อป้องกันการเกิดเบาหวานในผู้ที่มีภาวะบกพร่องของน้าตาลในเลือดหลังอดอาหารและภาวะอ้วน
โดย นางสาวพรทิพย์ อยู่ในศีล
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารลดโซเดียมของโรงพยาบาลปัตตานี
โดย นางสาวอัสลีนา กาเร็ง
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่ 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 10,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ณ โรงพยาบาลปัตตานี
โดย นางสาวฮานาน แวมามะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี