ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย TDA Soybean Study Award พ.ศ. 2562

ทุน TDA Soybean Study Award
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร
ผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ประจำปี 2561 – 2562

ทุนประเภท Clinical ใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ทุน

ลำดับที่ 1 ทุนสนับสนุนงานวิจัย จานวน 30,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารว่างสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร “คุกกี้โปรตีนถั่วเหลือง”
โดย นางสาวปธิตา สุริยะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

ลำดับที่ 2 ทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 20,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาสูตรปอเปี้ยะสดโดยใช้โปรตีนถั่วเหลืองแทนหมูสับ สำหรับผู้ป่วยมังสะวิรัติและผู้ป่วยทั่วไป “ปอเปี้ยะสด”
โดย นางจารุวรรณ บุญกาวิน
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลำดับที่ 3 ทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 15,000 บาท
เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง (Soy Protein) เพื่อส่งเสริมด้านโภชนบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป “Soy Protein พาเพลิน”
โดย นางวัชรินทร์ ถิ่นมุกดา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 8,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาอาหารฝึกกลืน สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีภาวะรับประทานอาหารได้น้อยและกลืนลำบาก “อาหารฝึกกลืนซุปถั่วธัญพืช”
โดย นางสาวภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 8,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาซุปปั่นโปรตีนสูงจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง NEW FUJINIK 52 สำหรับผู้สูงอายุ “ซุปปั่น”
โดย นางสาวยุพา ชาญวิกรัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ทุนประเภท Non-Clinical ใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ทุน

ลำดับที่ 1 ทุนจำนวน 25,000 บาท
เรื่อง น้ำพริกเสาวรสเสวย
โดย นางสาวธนิยา อึงรัตนากร, นางสาวนูรฉาม มาลินี และ นางสาวชนัญญา ติณรัตน์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล

ลำดับที่ 2 ทุนจำนวน 18,000 บาท
เรื่อง หมกลาบปลาตอง Soybean
โดย นางชุติกาญจน์ แปงเรือน
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลำดับที่ 3 ทุนจำนวน 14,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ใช้เป็นสื่อตัวอย่างให้กับผู้รับบริการที่มาตรวจสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร “เมี่ยงคาถั่วเหลือง”
โดย นางสาวปฏิมา พรพจมาน
แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ทุนจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง ช่อม่วง
โดย นางสาววรัญญู หิรัญสุนทร
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย ทุนจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารว่างให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป “ล่าเตียง”
โดย นางสาวผกามาศ ครูทอง
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

รางวัลชมเชย ทุนจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง น้ำพริกลงเรือเนื้อสวรรค์
โดย นางสาวสุนิษา ประมวล และนางสาวเปรมภ์ยุตา ทับทิมบัว
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รางวัลชมเชย ทุนจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง การพัฒนาตำรับอาหารทำจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองให้เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป “ลาบโสร่งออเจ้า NEW FUJINIK 52”
โดย นางสาววนิดา ดีชัยยะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

รางวัลชมเชย ทุนจำนวน 8,000 บาท
เรื่อง เค้กโยเกิร์ตถั่วเหลือง
โดย นางสาวพิจิตรา จินดาวัลย์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ ผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกคนละ 6,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าประชุม ค่าที่พัก 1 คืน และค่าจัดทำโปสเตอร์ค่ะ

หมายเหตุ 2 แก้ไขวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.55 น.