งานประชุมวิชาการ

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหาร พ.ศ. 2562

ท่านสามารถโหลดวารสารสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่ Click

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุมฯ ได้ตาม link ด้านล่าง (เอกสารฉบับสมบูรณ์จะมีการอัพโหลดในภายหลังค่ะ)

ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล (สไลด์)

คุณอุไรพร วสันต์ขจร (สไลด์)

คุณฐนิต วินิจจะกูล/คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา (สไลด์)

คุณฉัตรระวี บุรินทร์ (สไลด์)

คุณพัชรวีร์ ทันละกิจ (บทความ)

กลุ่มงานโภชนาการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (บทความ)

คุณละออง สาลีพวง (สไลด์)

พันตรีหญิง ดร.กรกต วีรเธียร/คุณเสาวดี อาญาเมือง (สไลด์)

พันตรีหญิง ดร.กรกต วีรเธียร (บทความ)

คุณเนริสา วงศ์เลิศประยูร (สไลด์)

คุณวิภาวี ศรีคำภา (บทความ)

คุณจิรัฐิติกาล ดวงสา (สไลด์)

คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา (สไลด์)

คุณนิตยา กิจชอบ (บทความ)

คุณวชิราภรณ์ ตรีเย็น (สไลด์)

คุณจิรประภา บุญปาน (สไลด์)

คุณสินีนาถ สุริยกาญจน์ (สไลด์)

คุณคชพล ไกรแสงศรี (บทความ)

นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ (สไลด์)

นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ (สไลด์)

คุณชีวิน คเชนทร์เดชา (สไลด์)

คุณฐนิต วินิจจะกูล (สไลด์)

ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ (สไลด)

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (สไลด์)