ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อเป็นตัวแทนเขตและตัวแทนภาค

ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักกำหนดอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สมาคมฯ จึงขอจัดตั้งคณะทำงานตัวแทนเขต/ตัวแทนภาค ร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร/โภชนากร ให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ สมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรและเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนเขตและตัวแทนภาคของสมาคมฯ โดยสมัครหรือเสนอชื่อตัวแทนเขต 1 คนและตัวแทนภาค 1 คน เพื่อเป็นเครือข่ายและช่วยดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป เป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกรอกรายละเอียดในใบสมัครหรือเสนอชื่อ ตามที่แนบมานี้ และส่งข้อมูลกลับมายังสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 1845/11 (ชั้น 2) ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900 หรือ E-mail: thaidietetics@gmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารจดหมายเชิญที่นี่