ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนวิจัย TDA Soybean Study Award 2562-2563

ทุน “TDA Soybean Study Award”ประจาปี 2562-63”
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรมีการทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และพัฒนาตำรับอาหารเพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง (Soy Protein) ที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิ ออยล์จำกัดเป็นส่วนประกอบหลัก
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารเอเชีย โดยใช้ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการบริการ
  • เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรในการทำวิจัย และพัฒนาตำรับอาหาร

ผู้สนับสนุนทุนปี 2562-63

  • บริษัทฟูจิ ออยล์ จากัด (Fuji Oil Holdings Inc. Japan) จานวน 1,300,000 Yen

ท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ

ประกาศแจ้งสอบ CDT และทุน Soybean

1.หนังสือเชิญส่งโครงการ soybean 62-63

2.โครงการทุน soybean study award ปี 62-63

3.ใบสมัครทุน Soybean 62-63