ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุนการตีพิมพ์ผลงานวิ​จัยในวารสารปี 2563

ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งทุน TDA Quest-Yamamoto Award ซึ่งสนับสนุนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในวารสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ในการทำวิจัยด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาในการทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมฯ นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ร่วมส่งผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความวิจัยในวารสาร เพื่อขอรับทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบค่ะ