ข่าวกิจกรรมสมาชิกฯ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในวัน Asian Dietitian’s Day 2019

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของนักกำหนดอาหารให้รับทราบโดยทั่วกัน เนื่องในโอกาสวันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ (สามารถจัดได้ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อนำเสนอให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร และนวัตกรรมด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทั้งนี้ ทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบค่ะ