ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทุน Soymilk Study Award พ.ศ. 2562 – 2563

ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งทุน TDA Soymilk Study Award ซึ่งเป็นทุนพัฒนางานโภชนาการ สาหรับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร มีการทำวิจัยด้านโภชนาการ/โภชนบำบัด และพัฒนาตำารับอาหาร เพื่อพัฒนาการบริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน อีกทั้งเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการทำวิจัยและพัฒนาตำรับอาหาร

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญตลอดชีพสมาคมฯ นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากรร่วมส่งโครงการวิจัย/โครงการพัฒนาตำรับอาหาร เพื่อขอรับทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบค่ะ