ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนภาค และ ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1-12

ตามที่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักกำหนดอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สมาคมฯจึงได้จัดตั้งคณะทำงานตัวแทนภาค และ ตัวแทนเขต ๑-๑๒ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการนี้สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนภาค และตัวแทนเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ดังเอกสารแนบค่ะ