ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award พ.ศ. 2562 – 2563

ทุน TDA Soybean Study Award
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร
ผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ประจา ปี 2562 – 2563

ทุนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจาก Fuji Oil Holdings lnc. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ทุน
ลำดับที่ 1 ทุนสนับสนุน จำนวน 37,000 บาท
เรื่อง จ๊อปลาทูแม่กลองเสริมโปรตีน
โดย นายกิตติ เพ็ญสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
ลำดับที่ 2 ทุนสนับสนุน จำนวน 32,000 บาท
เรื่อง ข้าวเกรียบกล้วยหอมงาดำ
โดย นางนิตยา กิจชอบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส
ลำดับที่ 3 ทุนสนับสนุน จำนวน 27,000 บาท
เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวเส้นสะด้งุ เสริมโปรตีน
โดย นางสาวนงนุช โพธิ์สุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 4 ทุนสนับสนุน จำนวน 22,000 บาท
เรื่อง ข้าวตังหน้าตั้งเสริมโปรตีน
โดย นางสาวณิชาภัทร กราบทอง และคณะ
แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 5 ทุนสนับสนุน จำนวน 17,000 บาท
เรื่อง นํ้าพริกตะไคร้กุ้งฝอย Soybean
โดย นายอรรถพล ชาติมนตรี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บาท
เรื่อง “ขนมจีบไทย” ใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทดแทนเนื้อสัตว์ทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ
โดย นายโกวิทย์ ศรีสุวรรณ
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บาท
เรื่อง “กระยาสารทกล้วยไข่ Soy Protein” อาหารว่างสำหรับสาววัยทอง
โดย นางสาวธราภรณ์ บุระตะ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บาท
เรื่อง ขนมเทียนแก้วเพิ่มพลังถั่ว
โดย นางสาวผกากรอง นิสยันต์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บาท
เรื่อง ไข่ตุ๋นพรหมวิหาร 4
โดย นายวชิราวุฒิ หวังสม
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 12,000 บาท
เรื่อง “ชุดฝึกกลืนสังขยาถั่วเหลืองและโจ๊กถั่วเหลือง” สำหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (STROKE) ที่มีภาวะกลืนลำบาก (DYSPHAGIA)
โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง

หมายเหตุ
1. ผู้ได้รับทุน TDA Soybean Study Award ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกคนละ 6,000 บาท
เป็นค่าลงทะเบียนเข้าประชุม ค่าที่พัก 1 คืน และค่าทำโปสเตอร์
2. ทางสมาคมฯจะโอนเงิน 60% ไปให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง และรายละเอียดในการเขียน Poster และ Abstract
3. ผู้ได้รับทุนจะต้องทำอาหารมาแสดงในวันแรกของงานประชุมวิชาการ ปี 2563 (27 เมษายน 2563) ถ้าผู้รับทุนคนใดไม่ทำอาหารมาแสดงจะได้รับเงินส่วนที่เหลือแค่ 20% ของเงินที่จะได้