งานประชุมวิชาการ

ตารางกำหนดการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2563 http://www.tdaconference.com/program.html