งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563
“นักกำหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era

วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Certificate กรมอนามัย โรงแรมจัดประชุม

มาตรการโรงแรมช่วงสถานการณ์โควิด 2019 ประชุม 23-25 พ.ย.63

2.กำหนดการประชุม วิชาการ 23-25 พ.ย. 2563