งานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2563
“นักกำหนดอาหารกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนวัตกรรมพลิกผัน”
Dietitian in a Disruptive Innovation Era

วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้ที่นี่ > http://www.tdaconference.com/form/register/form.html