ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศ ผู้ได้รับทุน TDA Soymilk Study Award พ.ศ. 2562 – 2563

ทุน TDA Soymilk Study Award
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร
ผู้ได้รับทุน TDA Soymilk Study Award ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563
จำนวน 5 ทุน

ลำดับที่ 1 ทุนสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท
เรื่อง โอ้ละหนอ…น้ายาปักษ์ใต้เมืองคอน สูตรดีต่อใจ
โดย นางสาวเมธาวี สุขวณิชนันท์ และคณะ
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 2 ทุนสนับสนุน จำนวน 15,000 บาท
เรื่อง ไอศกรีมเสริมพลัง
โดย นางจารุวรรณ ทองดี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลตราด จ.ตราด

ลำดับที่ 3 ทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท
เรื่อง น้าพริกมะขามนมถั่วเหลือง
โดย นางชัชชนก พัฒนบุณยากร และคณะ
แผนกโภชนบาบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท
เรื่อง “สังขยามารูซัน” สาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
โดย นางสุทุมรัตน์ พูลสี
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย

รางวัลชมเชย ทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท
เรื่อง คอร์นปังหยา มารูซัน
โดย นางสาวพิสุทธินี เกวียนวงษ์
กลุ่มงานโภชนาการ สถาบันราชานุกุล กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

1. ผู้ได้รับทุน TDA Soymilk Study Award ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกคนละ 6,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าประชุม ค่าที่พัก 1 คืน และค่าทำโปสเตอร์
2. ทางสมาคมฯจะโอนเงิน 60% ไปให้ภายในต้นเดือนมีนาคม พร้อมผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองมารูซัน และรายละเอียดในการเขียน Poster และ Abstract
3. ผู้ได้รับทุนจะต้องทำอาหารมาแสดงในวันแรกของงานประชุมวิชาการ ปี 2563 (27 เมษายน 2563) หากผู้รับทุนคนใดไม่ทำอาหารมาแสดง จะได้รับเงินส่วนที่เหลือแค่ 20% ของเงินที่จะได้