ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ประกาศผู้ได้รับทุน TDA Research Award และ TDA Junior Research Award ประจำปี พ.ศ. 2563

thaidietetics-logo

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Research Award ประจำปี 2563
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Research Award

ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดใหญ่

ลำดับที่ 1.     
เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมอง (The effect of self-management program on food behaviors of Stroke Patients)
โดย นางสาวประภาพร สุนธงศิริ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลำดับที่ 2.   
เรื่อง Developing Nutrition RE-Screening Tool in Bangkok Hospital Head Quarter
โดย นางวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร
แผนกโภชนบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ก.ท.ม.

ลำดับที่ 3.     
เรื่อง พัฒนาอาหารเสริมเพิ่มพลังงาน Power Gel และอาหารเสริมพลังงานต่ำ Low calorie Gel เพื่อประสิทธิผลของการบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการ
โดย นางศิริวรรณ แก้วเอี่ยม
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ลำดับที่ 3.     
เรื่อง โปรแกรมสนับสนุนภาวะขาดโปรตีนสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคอ้วน ด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
โดย  นางสาวพรพิศ เรืองขจร
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย
เรื่อง ประสิทธิผลของการประเมินภาวะโภชนาการและกระบวนการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ Nutrition Alert Form (NAF)
โดย นางสาวหนึ่งฤทัย วัฒนาธาดาสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทุนประเภท Clinical โรงพยาบาลขนาดกลาง

ลำดับที่ 1.   
เรื่อง นวัตกรรมกราฟติดตามระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 ที่ดูแลตนเองที่บ้าน
โดย นายกิตติ เพ็ญสุข
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

ทุนประเภท Non – Clinical

ลำดับที่ 1.     
เรื่อง ตำรับอาหารมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า (Standard Recipes for Depressed Patients)
โดย นางปิยธิดา สมปรารถนา
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จ.อุบลราชธานี

ลำดับที่ 2.   
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกไต ชนิดเสริมทางปาก (Oral Supplement) เพื่อการยอมรับ (ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสอาหาร)และลดภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกไต โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย นางสาวมารินี เปาะสู
งานโภชนาการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส

รางวัลชมเชย
เรื่อง ลดการปนเปื้อน ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาดกับการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อกดนมผสมและน้ำสเตอร์ไรด์สำหรับบริการผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย  นางสาวภัคจิรา เบญญาปัญญา
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ทุนสนับสนุนงานวิจัย TDA Junior Research Award ประจำปี 2563
รายชื่อผู้ได้รับทุน TDA Junior Research Award

ทุนประเภท Clinical
ลำดับที่ 1.
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ลำดับที่ 2.
เรื่อง
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารจากัดโซเดียมของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย นางสาวอานาณีย์ เง๊าะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนประเภท การพัฒนาสื่อการสอนด้านโภชนาการ
ลำดับที่ 1.
เรื่อง
ประสิทธิผลของการให้โภชนศึกษาร่วมกับการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย นายนิฮารน บูแมนิแล
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนประเภท Non – Clinical
ลำดับที่ 1.
เรื่อง
การพัฒนาตำรับอาหารลดโซเดียมสาหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โดย นางสาวยูสรียะห์ แฮมะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่ 2.
เรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเสริมแคลเซียม สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวมานิตตา ศรีรัฐ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่ 3.
เรื่อง
การพัฒนาเครื่องปรุงอาหารลดโซเดียมสาเร็จรูปที่อ้างอิงตามตำรับอาหารลดโซเดียมของโรงพยาบาลมายอ
โดย นางสาวนูรีนา ยาโก๊ะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย
เรื่อง
การสร้างตำรับอาหารมาตรฐานของอาหารที่มีการจัดบริการในโรงพยาบาลปัตตานี (Developing standardized recipes served by Pattani Hospital)
โดย นางสาวอาฟีนี อาลีแก
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย
เรื่อง
การพัฒนาคู่มือมาตรฐานอาหารผู้ป่วยและแนวทางการเบิกอาหารในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โดย นางสาวตัสณีม หอมะเน๊าะ
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย
เรื่อง
การพัฒนาสูตรแผ่นแป้งขนมเบื้องจากแป้งข้าวขัดสีน้อยและวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบหลักในอาหารด้วยวิธีเคมี
โดย นางสาววาสิณี คามี
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา