ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดเวลาทำการของสำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอปิดเวลาทำการของสำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาด และอาจจะมีระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคอีก ซึ่งไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดได้ เพื่อป้องกันและลดความเลี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

              สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน สมาคมฯจึงขอประกาศปิดเวลาทำการของสำนักงานไปก่อน โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสมาคมฯ ปฏิบัติงานที่บ้านแทน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ที่

              วันจันทร์ – ศุกร์                  นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้     โทร ๐๘๒-๕๖๓-๙๑๗๙

              วันจันทร์ และ วันพุธ           นางดวงสมร สูยะศุนานนท์      โทร ๐๘๓-๑๘๗-๓๗๓๔

              วันอังคาร และวันพฤหัสบดี นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล    โทร ๐๘๖-๖๐๙-๕๖๘๐

              วันศุกร์                              นางกุหลาบ แสงจงเจริญ          โทร ๐๘๖-๘๓๐-๙๔๔๗

              และ E-Mail: thaidietetics@gmail.com สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จึงขออภัยในข้อขัดข้องมา ณ โอกาสนี้ 

              ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย