ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดสำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยชั่วคราว

ประกาศสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอปิดสำนักงานสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคอีก ซึ่งไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดได้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ จึงขอประกาศขยายเวลาปิดสานักงานสมาคมฯ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้เจ้าหน้าที่สานักงานสมาคมฯ ปฏิบัติงานที่บ้านแทน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ได้ที่

วันจันทร์ – ศุกร์ นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ โทร ๐๘๒-๕๖๓-๙๑๗๙
วันจันทร์ และ วันพุธ นางดวงสมร สูยะศุนานนท์ โทร ๐๘๓-๑๘๗-๓๗๓๔
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี นางสาวสังวาล ศิริมังคลากุล โทร ๐๘๖-๖๐๙-๕๖๘๐
วันศุกร์ นางกุหลาบ แสงจงเจริญ โทร ๐๘๖-๘๓๐-๙๔๔๗

และ E-Mail: thaidietetics@gmail.com สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย จึงขออภัยในข้อขัดข้องมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย