COVID-19

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการกับโควิด-19

1. “คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19”  ดาวน์โหลดฟรี
เป็นแนวปฏิบัติบนหลักการพื้นฐานอย่างเคร่งครัดภายในโรงเรียน และช่วยให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน แม่ครัว และผู้ปกครอง หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปของโรคโควิด- 19 ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียนและวันเปิดภาคเรียน สุขอนามัยภายในโรงเรียน รวมถึงสุขศึกษาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น วิธีการล้างมือ การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานกาณ์โควิด-19 แนวทางให้สุขศึกษาสำหรับแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร ดาวน์โหลดได้ที่ศูนย์เรียนรู้ สสส. ตามลิงค์นี้ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/interesting-issues/article/คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

2. รวมเล่ม อาหารและโภชนาการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์